Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de lo Social nº 41 de Madrid (Espanja) on esittänyt 20.11.2019 – JL v. Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)

(asia C-841/19)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de lo Social nº 41 de Madrid

Pääasian asianosaiset

Kantaja: JL

Vastaaja: Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)

Ennakkoratkaisukysymys

Onko 19.12.1978 annetun neuvoston direktiivin 79/7/ETY1 4 artiklan 1 kohtaa ja 5.7.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/54/EY2 2 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle [jäsenvaltion] lainsäädännölle, jonka mukaan laskettaessa FOGASAn3 vastuun määrää osa-aikaiselle työntekijälle – jonka palkan perustetta on alennettu suhteellisesti [osa-aikaisuuden perusteella] – maksettavista suorituksista, vastuun määrää alennetaan suhteellisesti työntekijöiden asemasta annetun lain 33 §:n nojalla toisen kerran verrattuna vastaavaan kokoaikaiseen työntekijään, siltä osin kuin tämän oikeussäännön kielteiset vaikutukset kohdistuvat erityisesti naispuolisiin eikä niinkään miespuolisiin työntekijöihin?

____________

1 Miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen asteittaisesta toteuttamisesta sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä 19.12.1978 annettu direktiivi 79/7/ETY (EYVL 1979, L 6, s. 24).

2 Miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa 5.7.2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/54/EY (EUVL 2006, 204, s. 23).

3 Fondo de Garantía Salarial (palkkaturvalaitos).