Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. studenoga 2019. uputio Juzgado de lo Social n°41 de Madrid (Španjolska) – JL protiv Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

(predmet C-841/19)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Juzgado de lo Social n° 41 de Madrid

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: JL

Tuženik: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

Prethodno pitanje

Treba li članak 4. stavak 1. Direktive 79/71 i članak 2. stavak 1. Direktive 2006/54/EZ2 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. tumačiti na način da im se protivi propis države članice […] poput spornog propisa u glavnom postupku, u skladu s kojim se – kada je riječ o iznosu koji je FOGASA3 obvezna isplatiti radniku koji radi u nepunom radnom vremenu – osnovica plaće koja je smanjena zbog rada u nepunom radnom vremenu ponovno umanjuje pri izračunu iznosa koji je FOGASA obvezna isplatiti na temelju članka 33. Zakona o radu jer se ponovno uzima u obzir njegovo nepuno radno vrijeme u odnosu na usporedivog radnika koji radi u punom radnom vremenu, čime se tim propisom osobito šteti radnicama u odnosu na radnike?

____________

1     Direktiva Vijeća 79/7/EEZ od 19. prosinca 1978. o postupnoj provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima socijalne sigurnosti (SL 1979., L 6, str. 24.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 3., str. 7.)

2     Direktiva 2006/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada (SL 2006., L 204, str. 23.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 1., str. 246. i ispravci SL 2017., L 162, str. 56. i SL 2019., L 191, str. 45.)

3     Fondo de Garantía Salarial