Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 20. novembrī iesniedza Juzgado de lo Social de Madrid (Spānija) – BT/Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

(Lieta C-841/19)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado de lo Social n° 41 de Madrid

Pamatlietas puses

Prasītājs: BT

Atbildētāja: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

Prejudiciālie jautājumi

Vai [Padomes] Direktīvas 79/7/EEK 1 4. panta 1. punkts un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/54/EK (2006. gada 5. jūlijs) 2 2. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tiem pretrunā ir dalībvalsts [..] tāds tiesiskais regulējums, kāds ir pamatlietā, saskaņā ar kuru attiecībā uz FOGASA 3 atbildības apmēru pret nepilna darba laika darba ņēmēju tā iemaksu bāze, kas nepilnā darba laika dēļ ir samazināta, tiek vēlreiz samazināta, aprēķinot FOGASA atbildības apmēru saskaņā ar Darba likuma 33. pantu, otrreiz izmantojot nepilnā darba laika faktoru, salīdzinājumā ar pilna darba laika darba ņēmēju, ciktāl šis tiesiskais regulējums negatīvi ietekmē it īpaši darba ņēmējas sievietes, salīdzinot ar darba ņēmējiem vīriešiem?

____________

1 Padomes Direktīva 79/7/EEK (1978. gada 19. decembris) par pakāpenisku vienlīdzīgas attieksmes principa pret vīriešiem un sievietēm īstenošanu sociālā nodrošinājuma jautājumos (OV 1979, L 6. 24. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/54/EK (2006. gada 5. jūlijs) par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos (OV 2006, L 204, 23. lpp.).

3 Fondo de Garantía Salarial [Algu garantijas fonds, Spānija].