Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social de Madrid (Španielsko) 20. novembra 2019 – JL/Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

(vec C-841/19)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de lo Social n°41 de Madrid

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: JL

Žalovaný: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

Prejudiciálna otázka

Majú sa článok 4 ods. 1 smernice 79/7/EHS1 a článok 2 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES2 z 5. júla 2006 vykladať v tom zmysle, že bránia takej právnej úprave členského štátu…, o akú ide vo veci samej, podľa ktorej výška sumy, ktorú má vyplatiť FOGASA3 pracovníkovi na kratší pracovný čas, sa bez ohľadu na to, že základ jeho mzdy bol znížený z dôvodu práce na kratší pracovný čas, znova zníži pri výpočte sumy, ktorú má vyplatiť FOGASA na základe článku 33 Zákonníka práce, a to opätovným uplatnením podielu práce na kratší pracovný čas v porovnaní s porovnateľným pracovníkom na plný pracovný úväzok, a to v rozsahu, v akom táto právna úprava znevýhodňuje najmä pracovníčky vo vzťahu k pracovníkom?

____________

1 Smernica Rady 79/7/EHS z 19. decembra 1978 o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpečením (Ú. v. EÚ L 6, 1979, s. 24).

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (Ú. v. ES L 204, 2006, s. 23).

3 Mzdový garančný fond.