Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de lo Social n°41 de Madrid (Spanien) den 20 november 2019 – JL mot Fondo de Garantía Salarial

(Mål C-841/19)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado de lo Social n° 41 de Madrid

Parter i det nationella målet

Klagande: JL

Motpart: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

Tolkningsfråga

Frågan är huruvida artikel 4.1 i direktiv 79/7(1 ) och artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG(2 ) av den 5 juli 2006 ska tolkas så, att de utgör hinder för en sådan lagstiftning i [en] medlemsstat … som den som är aktuell i det nationella målet, enligt vilken, när det gäller det belopp som lönegarantifonden ska betala ut till en arbetstagare som arbetar deltid, denna arbetstagares löneunderlag, som är lägre på grund av att vederbörande arbetar deltid, minskas igen vid beräkningen av det belopp som lönegarantifonden(3 ) ska betala enligt artikel 33 ET genom att den omständigheten att arbetstagaren arbetar deltid beaktas en andra gång, vilket inte är fallet för en jämförbar arbetstagare som arbetar heltid, i den mån denna lagstiftning särskilt drabbar kvinnliga arbetstagare jämfört med manliga arbetstagare.

____________

(1 )    Rådets direktiv 79/7/EEG av den 19 december 1978 om successivt genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om social trygghet (EGT L 6, 1979, s. 24; svensk specialutgåva, område 5, volym 2, s. 111).

(2 )    Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (EUT L 204, 2006, s. 23).

(3 )    Fondo de Garantía Salarial.