Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 31. října 2019 – Firma Z v. Finanzamt Y

(Věc C-802/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesfinanzhof

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Firma Z

Žalovaný: Finanzamt Y

Předběžné otázky

Je lékárna, která dodává léčivé přípravky veřejné zdravotní pojišťovně, v důsledku poskytnutí slevy pojištěnci zdravotního pojištění oprávněna na základě rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze dne 24. října 1996, Elida Gibbs (C-317/94, EU:C:1996:400) snížit základ daně?

V případě kladné odpovědi: Je v rozporu se zásadami neutrality a rovného zacházení na vnitřním trhu, pokud základ daně může snížit lékárna v tuzemsku, ne však lékárna, která ve prospěch veřejné zdravotní pojišťovny uskutečňuje dodání zboží uvnitř Společenství z jiného členského státu, která jsou osvobozena od daně?

____________