Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 31. oktobrī iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) – Firma Z/Finanzamt Y

(Lieta C-802/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesfinanzhof

Pamatlietas puses

Prasītāja: Firma Z

Atbildētāja: Finanzamt Y

Prejudiciālie jautājumi

Vai aptiekai, kas piegādā zāles obligātās apdrošināšanas slimokasei, pamatojoties uz apdrošinātajai personai piešķirto atlaidi, ir tiesības uz nodokļu bāzes samazinājumu saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas 1996. gada 24. oktobra spriedumu Elida Gibbs Ltd., C-317/94 (EU:C:1996:400)?

Ja atbilde ir apstiprinoša: vai tas nav pretrunā iekšējā tirgus neitralitātes un vienlīdzīgas attieksmes principiem, ja aptieka savā valstī var samazināt nodokļu bāzi, bet to nevar darīt aptieka, kas no citas dalībvalsts veic no nodokļiem atbrīvotas piegādes Kopienas iekšienē obligātās apdrošināšanas slimokasei?

____________