Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 4. prosince 2019 Fiat Chrysler Finance Europe proti rozsudku Tribunálu (sedmého, rozšířeného senátu) vydanému dne 24. září 2019 ve spojených věcech T-755/15 a 759/15, Lucembursko a Fiat Chrysler Finance Europe v. Komise

(Věc C-885/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Fiat Chrysler Finance Europe (zástupci: J. Rodriguez, abogado, N. de Boynes advokát, M. Engel, Rechtsanwalt, G. Maisto, avvocato)

Další účastníci řízení: Evropská komise, Irsko

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu (sedmého rozšířeného senátu) ze dne 24. září 2019 ve spojených věcech T-755 a T-759/15;

zrušil napadené rozhodnutí Komise ze dne 21. října 20151 v souladu s čl. 263 odst. 4 SFEU; nebo podpůrně, pokud a v rozsahu, v němž by Soudní dvůr nemohl přijmout konečné rozhodnutí, vrátil věc k Tribunálu

uložil Komisi, aby uhradila společnosti Fiat Chrysler Finance Europe náklady řízení v souladu s čl. 138 odst. 1, čl. 184 odst. 1 a odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora, a aby uhradila Fiat Chrysler Finance Europe náklady řízení v prvním stupni.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První důvod: analýza Tribunálu, zda měla společnost Fiat Chrysler Finance Europe výhodu z předchozí dohody v oblasti převodní ceny (dále jen „dohoda“), porušuje článek 107 SFEU tím, že i) Tribunál nesprávně použil právní test, zda dohoda schválila metodu, která překračuje použitelný prostor pro uvážení, a ii) Tribunál správně nedefinoval relevantní podnik, který využíval dohodu.

Druhý důvod: analýza právního základu zásady obvyklých tržních podmínek, kterou Komise použila, byla ze strany Tribunálu nedostatečná a v rozporu s obecnou zásadou uvedení přiměřeného a soudržného odůvodnění.

Třetí důvod: Tribunál porušil základní zásadu právní jistoty tím, že i) přijal zásadu obvyklých tržních podmínek, kterou Komise špatně definovala, aniž by se vyjádřil k jejímu rozsahu nebo obsahu a ii) přijal použití předpokladu selektivity na dohodu.

____________

1 Rozhodnutí Komise (EU) 2016/2326 ze dne 21. října 2015 o státní podpoře SA.38375 2014/C (ex 2014/NN) poskytnuté Lucemburskem ve prospěch skupiny Fiat (oznámeno pod číslem C(2015) 7152) (Úř. věst. L 351, 22.12.2016, s. 1).