Language of document :

Appel iværksat den 4. december 2019 af Fiat Chrysler Finance Europe til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Udvidede Afdeling) den 24. september 2019 i forenede sager T-755/15 og T-759/15, Luxembourg og Fiat Chrysler Finance Europe mod Kommissionen

(Sag C-885/19 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Fiat Chrysler Finance Europe (ved abogado J. Rodriguez, avocat N. de Boynes, Rechtsanwalt M. Engel og avvocato G. Maisto)

De andre parter i appelsagen: Europa-Kommissionen og Irland

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Dom afsagt af Retten (Syvende Udvidede Afdeling) den 24. september 2019 i de forenede sager T-755/15 og T-759/15 annulleres.

Kommissionens omtvistede afgørelse af 21. oktober 2015 1 annulleres, eller, subsidiært, såfremt og for så vidt som Domstolen ikke kan træffe en endelig afgørelse, hjemvises sagen til Retten.

Kommissionen tilpligtes at betale de af Fiat Chrysler Finance Europe afholdte omkostninger i medfør af artikel 138, stk. 1, artikel 184, stk. 1 og 2, i Domstolens procesreglement og at betale Fiat Chrysler Finance Europes sagsomkostninger i første instans.

Anbringender og væsentligste argumenter

Første anbringende om, at Rettens analyse af, om Fiat Chrysler Finance Europe opnåede en fordel af den forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordning, er i strid med artikel 107 TEUF, idet (i) Retten foretog en urigtig anvendelse af den retlige test af, om den forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordning støttede en metode, som oversteg den gældende skønsmargen, og (ii) Retten ikke foretog en passende definition af den relevante virksomhed, der var begunstiget af den forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordning.

Andet anbringende om, at Rettens analyse af retsgrundlaget for Kommissionens armslængdeprincip er upassende og selvmodsigende og i strid med det generelle princip om at angive en passende og sammenhængende begrundelse.

Tredje anbringende om, at Retten tilsidesatte det grundlæggende retssikkerhedsprincip, idet den (i) tiltrådte Kommissionens urigtige definition af den forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordning uden at behandle ordningens formål eller indhold, og ved at (ii) opretholde anvendelsen af formodningen om, at den forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordning var selektiv.

____________

1     Kommissionens afgørelse (EU) 2016/2326 af 21.10.2015 om statsstøtte SA.38375 (2014/C ex 2014/NN) iværksat af Luxembourg til fordel for Fiat (meddelt under nummer C(2015) 7152) (EUT 2016, L 351, s. 1).