Language of document :

Fiat Chrysler Finance Europe’i 4. detsembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda laiendatud koosseisus) 24. septembri 2019. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-755/15 ja T-759/15: Luksemburg ja Fiat Chrysler Finance Europe versus komisjon

(kohtuasi C-885/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Fiat Chrysler Finance Europe (esindajad: advokaadid J. Rodriguez, N. de Boynes, M. Engel ja G. Maisto)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, Iirimaa

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu (seitsmes koda laiendatud koosseisus) 24. septembri 2019. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-755/15 ja T-759/15;

tühistada komisjoni 21. oktoobri 2015. aasta vaidlustatud otsus1 vastavalt ELTL artikli 263 lõikele 4 või teise võimalusena saata kohtuasi tagasi Üldkohtusse, kui Euroopa Kohtul ei ole võimalik teha lõplikku otsust; ning

mõista komisjonilt välja Fiat Chrysler Finance Europe’i kohtukulud vastavalt Euroopa Kohtu kodukorra artikli 138 lõikele 1 ning artikli 184 lõigetele 1 ja 2 ning Fiat Chrysler Finance Europe’i esimese kohtuastme kohtukulud.

Väited ja peamised argumendid

Esimene väide: Üldkohtu analüüsiga selle kohta, kas Fiat Chrysler Finance Europe’ile anti hindasid käsitleva eelkokkuleppega (edaspidi „eelkokkulepe“) eelis, rikutakse ELTL artiklit 107, kuna i) Üldkohus kohaldas ebaõigesti õiguslikku kriteeriumi, mis võimaldab kindlaks teha, kas eelkokkuleppes kinnitati meetodit, mis ületas kohaldatavat kaalutlusõigust, ning ii) Üldkohus ei määratlenud nõuetekohaselt asjaomast ettevõtjat, kelle kasuks eelkokkulepe tehti.

Teine väide: Üldkohtu analüüs komisjoni reaalturuväärtuse põhimõtte õigusliku aluse kohta on ebasobiv, vastuoluline ja sellega rikutakse üldpõhimõtet, mille kohaselt tuleb esitada piisavad ja sidusad põhjendused.

Kolmas väide: Üldkohus rikkus õiguskindluse aluspõhimõtet, kuna ta i) nõustus komisjoni ebaõigesti määratletud reaalturuväärtuse põhimõttega, kontrollimata selle ulatust ja sisu, ning ii) leidis, et eelkokkuleppe suhtes on kohaldatav valikulisuse eeldus.

____________

1 Komisjoni 21. oktoobri 2015. aasta otsus (EL) 2016/2326 riigiabi SA.38375 (2014/C ex 2014/NN) kohta, mida Luksemburg andis Fiatile (teatavaks tehtud numbri C(2015) 7152 all) (ELT 2016, L 351, lk 1).