Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 4. decembrī Fiat Chrysler Finance Europe iesniedza par Vispārējās tiesas (septītā palāta paplašinātā sastāvā) 2019. gada 24. septembra spriedumu apvienotajās lietās T-755/15 un T-759/15 Luksemburga un Fiat Chrysler Finance Europe/Komisija

(Lieta C-885/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Fiat Chrysler Finance Europe (pārstāvji: J. Rodriguez, N. de Boynes, M. Engel un G. Maisto, advokāti)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Komisija, Īrija

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt Vispārējās tiesas (septītā palāta paplašinātā sastāvā) 2019. gada 24. septembra spriedumu apvienotajās lietās T-755/15 un T-759/15;

atcelt apstrīdēto Komisijas 2015. gada 21. oktobra lēmumu 1 atbilstoši LESD 263. panta ceturtajai daļai; vai, pakārtoti, ja un ciktāl Tiesa nespēj taisīt galīgo spriedumu, nosūtīt lietu atpakaļ Vispārējai tiesai; un

piespriest Komisijai atlīdzināt Fiat Chrysler Finance Europe tiesāšanās izdevumus atbilstoši Tiesas Reglamenta 138. panta 1. punktam, 184. panta 1. un 2. punktam un atlīdzināt Fiat Chrysler Finance Europe tiesāšanās izdevumus pirmajā instancē.

Pamati un galvenie argumenti

Pirmais pamats: Vispārējās tiesas analīzē par to, vai iepriekšējā vienošanās par cenas noteikšanu (turpmāk tekstā – “APA”) sniedz priekšrocību Fiat Chrysler Finance Europe, esot pārkāpts LESD 107. pants tādēļ, ka: i) Vispārējā tiesa esot nepareizi piemērojusi juridisko pārbaudi tam, vai APA ir apstiprināta metodoloģija, kas pārsniedz piemērojamo rīcības brīvību; un ii) Vispārējā tiesa neesot pienācīgi noteikusi atbilstošo uzņēmumu, kurš ir guvis labumu no APA.

Otrais pamats: Vispārējās tiesas analīze par Komisijas nesaistītu pušu darījuma principa (turpmāk tekstā – “ALP”) juridisko pamatu esot nepiemērota un pretrunīga, ka arī esot pretrunā vispārējam principam, atbilstoši kuram ir jānorāda piemērots un saskanīgs pamatojums.

Trešais pamats: Vispārējā tiesa esot pārkāpusi tiesiskās drošības pamatprincipu, jo: i) tā apstiprināja Komisijas slikti definēto ALP, neizvērtējot tās tvērumu vai saturu, un ii) atzina, ka uz APA ir attiecināms selektivitātes pieņēmums.

____________

1 Komisijas Lēmums (ES) 2016/2326 (2015. gada 21. oktobris) par valsts atbalstu SA.38375 (2014/C ex 2014/NN), ko Luksemburga īsteno par labu Fiat (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 7152) (OV 2016, L 351, 1. lpp.).