Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 4 december 2019 door Fiat Chrysler Finance Europe tegen het arrest van het Gerecht (Zevende kamer – uitgebreid) van 24 september 2019 in de gevoegde zaken T-755/15 en T-759/15, Luxembourg en Fiat Chrysler Finance Europe/Commissie.

(Zaak C-885/19 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: Fiat Chrysler Finance Europe (vertegenwoordigers: J. Rodriguez, abogado, N. de Boynes, avocat, M. Engel, Rechtsanwalt, G. Maisto, avvocato)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie, Ierland

Conclusies

het arrest van het Gerecht (Zevende kamer – uitgebreid) van 24 september 2019 in de gevoegde zaken T-755/15 en T-759/15 vernietigen;

het bestreden besluit van de Commissie van 21 oktober 20151 in overeenstemming met artikel 263, lid 4, VWEU vernietigen; of subsidiair, indien en voor zover het Hof niet in staat is een definitieve beslissing te nemen, de zaak terugverwijzen naar het Gerecht; en

de Commissie verwijzen in de kosten van Fiat Chrysler Finance Europe overeenkomstig artikel 138, lid 1, en artikel 184, leden 1 en 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie en in de kosten van Fiat Chrysler Finance Europe in eerste aanleg.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar beroep voert rekwirante drie middelen aan.

Eerste middel: de analyse van het Gerecht van de vraag of Fiat Chrysler Finance Europe een voordeel heeft ontleend aan de voorafgaande prijsafspraak (advance pricing agreement, „APAˮ) schendt artikel 107 VWEU omdat (i) het Gerecht de juridische toets om te bepalen of de APA een methodologie heeft toegepast die de toepasselijke beoordelingsmarge overschrijdt, onjuist heeft toegepast, en (ii) het Gerecht de relevante onderneming die de begunstigde van de APA was, niet naar behoren heeft gedefinieerd.

Tweede middel: de analyse van het Gerecht van de rechtsgrondslag voor het zakelijkheidsbeginsel (arm’s length principle, „ALP”) van de Commissie is ontoereikend en tegenstrijdig en schendt het algemene beginsel om adequate en coherente redenen te geven.

Derde middel: het Gerecht heeft het fundamentele beginsel van rechtszekerheid geschonden door (i) het ontoereikend gedefinieerde ALP van de Commissie te onderschrijven zonder in te gaan op de draagwijdte en de inhoud ervan, en (ii) de toepassing van het selectiviteitsvermoeden op de APA te handhaven.

____________

1 Besluit (EU) 2016/2326 van de Commissie van 21 oktober 2015 betreffende steunmaatregel SA.38375 (2014/C) (ex 2014/NN) door Luxemburg ten gunste van Fiat ten uitvoer gelegd [kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 7152] (PB 2016, L 351, blz. 1).