Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 24 września 2019 r. w sprawie T-755/ 15 i T-759/15, Fiat Chrysler Finance Europe / Komisja, wniesione w dniu 4 grudnia 2019 r. przez Fiat Chrysler Finance Europe

(Sprawa C-885/19 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Fiat Chrysler Finance Europe (przedstawiciele: J. Rodriguez, abogado, N. de Boynes, avocat, M. Engel, Rechtsanwalt, G. Maisto, avvocato)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska, Irlandia

Żądania wnoszącego odwołanie

Uchylenie wyroku Sądu (siódma izba w składzie powiększonym) z dnia 24 września 2019 r. w sprawach połączonych T-755/15 i T-759/15;

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji Komisji z dnia 21 października 2015 r.1 zgodnie z art. 263 ust. 4 TFUE lub ewentualnie – jeżeli i w zakresie, w jakim Trybunał nie będzie mógł wydać ostatecznego orzeczenia – ponowne przekazanie sprawy do Sądu, oraz

obciążenie Komisji kosztami poniesionymi przez Fiat Chrysler Finance Europe, zgodnie z art. 138 § 1 oraz art. 184 § 1 i 2regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości, a także kosztami poniesionymi przez Fiat Chrysler Finance Europe w pierwszej instancji.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzut pierwszy: przeprowadzona przez Sąd badanie dotyczące tego, czy Fiat Chrysler Finance Europe odniósł korzyść z uprzedniego porozumienia cenowego [APA (advanced pricing agreement)], narusza art. 107 TFUE, ponieważ i) Sąd błędnie zastosował test prawny pozwalający stwierdzić, czy APA uznawało metodologię przekraczającą obowiązujący margines oceny; ii) Sąd nie wskazał w sposób odpowiedni właściwego przedsiębiorstwa, które odniosło korzyść z APA.

Zarzut drugi: przeprowadzone przez Sąd badanie podstawy prawnej zasady pełnej konkurencji, którą posłużyła się Komisja, jest nieodpowiednie i sprzeczne, a także narusza ogólna zasadę dotyczącą podawania odpowiedniego i spójnego uzasadnienia.

Zarzut trzeci: Sąd naruszył fundamentalną zasadę pewności prawa poprzez i) uznanie błędnie określonej przez Komisję zasady pełnej konkurencji bez zbadania jej zakresu ani treści oraz ii) potwierdzenie zastosowania domniemania selektywności w odniesieniu do APA.

____________

1     Decyzja Komisji (UE) 2016/2326 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie pomocy państwa SA.38375 (2014/C ex 2014/NN) wdrożonej przez Luksemburg na rzecz grupy Fiat [notyfikowana jako dokument nr C(2015) 7152] (Dz.U. 2016, L 351, s. 1).