Language of document :

Odvolanie podané 4. decembra 2019: Fiat Chrysler Finance Europe proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma rozšírená komora) z 24. septembra 2019 v spojených veciach T-755/15 a T-759/15, Luxembursko a Fiat Chrysler Finance Europe/Komisia

(vec C-885/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Fiat Chrysler Finance Europe (v zastúpení: J. Rodriguez, abogado, N. de Boynes, avocat, M. Engel, Rechtsanwalt, G. Maisto, avvocato)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Írsko

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu (siedma rozšírená komora) z 24. septembra 2019 v spojených veciach T-755/15 a T-759/15,

zrušiť napadnuté rozhodnutie Komisie z 21. októbra 20151 v súlade s článkom 263 ods. 4 ZFEÚ, alebo alternatívne v prípade, že Súdny dvor nebude môcť rozhodnúť vo veci s konečnou platnosťou, vrátiť vec na nové konanie pred Všeobecným súdom,

uložiť Komisii povinnosť zaplatiť v prospech Fiat Chrysler Finance Europe jej trovy konania v súlade s článkom 138 ods. 1 a článkom 184 ods. 1 a 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora a zaplatiť trovy prvostupňového konania, ktoré vznikli Fiat Chrysler Finance Europe.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý odvolací dôvod: analýza Všeobecného súdu o tom, či Fiat Chrysler Finance Europe získala výhodu z cenovej dohody (ďalej len „APA“) porušuje článok 107 ZFEÚ, pretože i) Všeobecný súd nesprávne uplatnil právny test, či APA potvrdzovala metódu, ktorá prekračovala uplatniteľnú mieru posúdenia a ii) Všeobecný súd riadne nedefinoval relevantný podnik, ktorý mal z APA výhody.

Druhý odvolací dôvod: analýza Všeobecného súdu týkajúca sa právneho základu princípu nezávislého vzťahu (ďalej len „PNV“), ktorý uvádzala Komisia, je neadekvátna a kontradiktórna a porušuje všeobecnú zásadu uviesť adekvátne a koherentné odôvodnenie.

Tretí odvolací dôvod: Všeobecný súd porušil základnú zásadu právnej istoty tým, že i) potvrdil PNV nesprávne definovaný Komisiou bez toho, aby sa zameral na jeho rozsah alebo obsah a ii) potvrdil uplatnenie domnienky selektívnosti na APA.

____________

1 Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/2326 z 21. októbra 2015 o štátnej pomoci SA.38375 (2014/C ex 2014/NN), ktorú poskytlo Luxembursko spoločnosti Fiat [oznámené pod číslom C(2015) 7152] (Ú. v. EÚ L 351, 2016, s. 1).