Language of document :

Pritožba, ki jo je Fiat Chrysler Finance Europe vložila 4. decembra 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi razširjeni senat) z dne 24. septembra 2019 v združenih zadevah T-755/15 in T-759/15, Luxembourg in Fiat Chrysler Finance Europe/Komisija

(Zadeva C-885/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Fiat Chrysler Finance Europe (zastopniki: J. Rodriguez, abogado, N. de Boynes, avocat, M. Engel, Rechtsanwalt, G. Maisto, avvocato)

Drugi stranki v postopku: Evropska komisija, Irska

Predlog

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat, razširjena sestava) z dne 24. septembra 2019 v združenih zadevah T-755/15 in T-759/15;

izpodbijani sklep Komisije z dne 21. oktobra 20151 razglasi za ničen v skladu s členom 263(4) PDEU; ali, podredno, če in kolikor Sodišče ne bi moglo sprejeti dokončne odločitve, zadevo vrne v odločanje Splošnemu sodišču; in

Komisiji naloži, naj družbi Fiat Chrysler Finance Europe plača stroške v skladu s členi 138(1), 184(1) in (2) Poslovnika Sodišča in njene stroške postopka na prvi stopnji.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi pritožbeni razlog: analiza Splošnega sodišča glede tega, ali je imela družba Fiat Chrysler Finance Europe prednost od predhodnega sporazuma o transfernih cenah (v nadaljevanju: APA) krši člen 107 PDEU, ker (i) je Splošno sodišče napačno uporabilo pravni preizkus glede tega, ali APA zajema metodologijo, ki prekoračuje polje proste presoje, ki se uporabi, in ker (ii) Splošno sodišče ni ustrezno opredelilo upoštevnega podjetja, ki je bilo upravičenec iz naslova APA.

Drugi pritožbeni razlog: analiza Splošnega sodišča glede pravne podlage načela običajnih tržnih pogojev Komisije je neustrezna in protislovna ter krši splošno načelo, da se poda ustrezna in dosledna obrazložitev.

Tretji pritožbeni razlog: Splošno sodišče je kršilo temeljno načelo pravne varnosti, ker (i) je potrdilo načelo običajnih tržnih pogojev, ki ga je Komisija napačno opredelila, ne da bi obravnavalo njegov obseg in vsebino in ker (ii) je potrdilo uporabo predpostavke selektivnosti za APA.

____________

1 Sklep Komisije (EU) 2016/2326 z dne 21. oktobra 2015 o državni pomoči SA.38375 (2014/C ex 2014/NN), ki jo je Luksemburg odobril podjetju Fiat (notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 7152) (UL L 351, 2016, str. 1).