Language of document :

Överklagande ingett den 4 december 2019 av Fiat Chrysler Finance Europe av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 24 september 2019 i de förenade målen T-755/15 och T-759/15, Luxemburg och Fiat Chrysler Finance Europe mot kommissionen

(Mål C-885/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Fiat Chrysler Finance Europe (ombud: J. Rodriguez, abogado, N. de Boynes, avocat, M. Engel, Rechtsanwalt, G. Maisto, avvocato)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Irland

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som tribunalen (sjunde avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 24 september 2019 i de förenade målen T-755/15 och T-759/15,

ogiltigförklarade det omtvistade beslutet av kommissionen1 av den 21 oktober 2015 med stöd av artikel 263.4 FEUF, eller i andra hand och för det fall domstolen inte själv skulle kunna avgöra tvisten, återförvisa målet till tribunalen, och

med stöd av artiklarna 138.1, 184.1 och 2 i domstolens rättegångsregler förplikta kommissionen att ersätta de kostnader som uppkommit för Fiat Chrysler Europe i målet om överklagande och i första instans.

Grunder och huvudargument

Den första grunden: Tribunelens bedömning av huruvida Fiat Chrysler Finance Europe erhöll en fördel genom förhandsöverenskommelsen om prissättning strider mot artikel 107 FEUF, eftersom tribunalen för det första gjorde en felaktig tillämpning av testet huruvida förhandsöverenskommelsen byggde på en metod som överskred det tillämpliga utrymmet för skönsmässig bedömning, och tribunalen för det andra inte slog fast vilket företag som utgjorde förmånstagaren avseende förhandsöverenskommelsen.

Dean andra grunden: Tribunalens analys av den rättsliga grunden för kommissionens armlängdsprincip är otillräcklig och motsägelsefull samt åsidosätter principen att motiveringen ska vara adekvat och sammanhängande.

Den tredje grunden: Tribunalen åsidosatte rättssäkerhetsprincipen genom att godta kommissionens dåligt definierade armlängdsprincip utan att bedöma dess omfattning och innehåll samt genom att godta presumtionen om selektivitet avseende förhandsöverenskommelsen.

____________

1 Kommissionens beslut (EU) 2016/2326 av den 21 oktober 2015 om det statliga stöd SA.38375 (2014/C) (f.d. 2014/NN) som Luxemburg har genomfört till förmån för Fiat (EUT L 351, 2016, s. 1)