Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Audiencia Provincial de Pontevedra (Espanja) on esittänyt 13.11.2019 – D.A.T.A. ym v. Ryanair D.A.C.

(asia C-827/19)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Audiencia Provincial de Pontevedra

Pääasian asianosaiset

Valittajat: A.T.A., L.F.A., A.M.A.G., L.F.A., J.G.C., S.C.C., A.C.V., A.A.G., A.C.A., L.C.A., N.P.B. ja P.C.A.

Vastapuoli: Ryanair D.A.C.

Ennakkoratkaisukysymykset

Voidaanko asetuksen N:o 261/20041 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuna ”poikkeuksellisena olosuhteena” pitää sitä, että lentoliikenteen harjoittajan palveluksessa oleva henkilöstö käyttää lakko-oikeuttaan osallistuakseen ammattiliiton järjestämään lakkoon parempien työehtojen vaatimiseksi, jos lakko ei perustu työnantajan aiempaan päätökseen vaan työntekijöiden omiin vaatimuksiin, vai onko päinvastoin kyse lentoliikenteen harjoittajan toiminnan tavanomaiseen harjoittamiseen liittyvästä olosuhteesta?

Onko lentoliikenteen harjoittaja käsiteltävässä asiassa kyseessä olevan kaltaisissa olosuhteissa velvollinen toteuttamaan lainsäädännössä hyväksyttyjä toimenpiteitä myös silloin, kun lakko-oikeuden käyttämisestä on annettu lainsäädännössä edellytetty ennakkoilmoitus, eli esimerkiksi tarjoamaan lentoja muilta lentoyhtiöiltä, joihin lakko ei vaikuta?

Onko määritettäessä sitä, voidaanko lentoyhtiön matkustamohenkilöstön lakkoa pitää asetuksen N:o 261/2004 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuna ”poikkeuksellisena olosuhteena”, merkitystä sillä, miten lakko päätetään, erityisesti siinä tapauksessa, että se päätetään riidan osapuolten tekemiin vastavuoroisiin myönnytyksiin?

____________

1 Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 (EUVL 2004, L 46, s. 1).