Language of document :

2019 m. lapkričio 13 d. Audiencia Provincial de Pontevedra (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje D.A.T.A. ir kt. / Ryanair D.A.C.

(Byla C-827/19)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Audiencia Provincial de Pontevedra

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantai: D.A.T.A., L.F.A., A.M.A.G., L.F.A., J.G.C., S.C.C., A.C.V., A.A.G., A.C.A., L.C.A., N.P.B. ir P.C.A.

Kita apeliacinio proceso šalis: Ryanair D.A.C.

Prejudiciniai klausimai

Ar tai, kad oro vežėjo darbuotojai įgyvendina savo teisę dalyvauti streikuose, kuriuos organizuoja profesinė sąjunga reikalaudama geresnių darbo sąlygų, kai streikuojama ne dėl darbdavio ankstesnio sprendimo, bet dėl darbuotojų reikalavimų, gali būti laikoma „ypatinga aplinkybe“ pagal Reglamento Nr. 261/20[0]41 5 straipsnio 3 dalį, ar, priešingai, ši aplinkybė yra būdinga oro vežėjo vykdomos veiklos dalis?

2.    Ar tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė nagrinėjamoje byloje, vežėjas privalo imtis kokių nors teisiškai leistinų priemonių, taip pat ir tuomet, kai apie teisės streikuoti įgyvendinimą jam buvo pranešta per teisės aktais reikalaujamą laikotarpį, pavyzdžiui, siūlyti kitų bendrovių, kurių darbuotojai nedalyvauja streike, skrydžius?

3.    Ar siekiant nustatyti, kad oro bendrovės įgulos streikas yra „ypatinga aplinkybė“ pagal Reglamento Nr. 261/20[0]4 5 straipsnio 3 dalį, svarbu tai, kaip buvo atšauktas streikas, ypač, kai tai buvo padaryta abipusiu konflikto šalių sutarimu?

____________

1 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10).