Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 13. novembrī iesniedza Audiencia Provincial de Pontevedra (Spānija) – D.A.T.A. u.c./Ryanair D.A.C.

(Lieta C-827/19)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Audiencia Provincial de Pontevedra

Pamatlietas puses

Prasītāji: D.A.T.A., L.F.A., A.M.A.G., L.F.A., J.G.C., S.C.C., A.C.V., A.A.G., A.C.A., L.C.A., N.P.B. un P.C.A.

Atbildētājs: Ryanair D.A.C.

Prejudiciālie jautājumi

Vai tiesību streikot īstenošana, ko veic gaisa pārvadātāja personāls un ko ir organizējusi darbinieku arodbiedrība, prasot darba nosacījumu uzlabošanu, - ja tā pamatā nav darba devēja iepriekšējs lēmums, bet gan darbinieku prasījumi -, var tikt uzskatīta par “ārkārtēju apstākli” Regulas Nr. 261/20[0]4 1 5. panta 3. punkta izpratnē vai, gluži pretēji, tā ir raksturīga attiecīgā gaisa pārvadātāja parastai darbībai?

Vai pārvadātājam tādos apstākļos, kādi ir izskatāmajā strīdā, tostarp tad, ja tiesību streikot īstenošana ir tam iepriekš paziņota atbilstoši likumam, ir pienākums veikt kādu tiesiski pieļaujamu pasākumu, kā, piemēram, nodrošināt lidojumus ar citām sabiedrībām, kuras neietekmē streiks?

Vai, lai uzskatītu aviosabiedrības salona apkalpes streiku par “ārkārtēju apstākli” Regulas Nr. 261/20[0]4 5. panta 3. punkta izpratnē, ir nozīme veidam, kādā streiks tiek izbeigts, konkrētāk, gadījumā, ja tas notiktu abu strīda pušu savstarpējas piekāpšanās rezultātā?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (OV 2004, L 46, 1. lpp.).