Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Audiencia Provincial de Pontevedra (Spanien) den 13 november 2019 – D.A.T.A. m.fl. mot Ryanair D.A.C.

(Mål C-827/19)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Audiencia Provincial de Pontevedra

Parter i det nationella målet

Klagande: D.A.T.A., L.F.A., A.M.A.G., L.F.A., J.G.C., S.C.C., A.C.V., A.A.G., A.C.A., L.C.A., N.P.B. och P.C.A.

Motpart: Ryanair D.A.C.

Tolkningsfrågor

Kan den omständigheten att personalen vid ett lufttrafikföretag utövar rätten att strejka, när strejken utlysts av en fackförening och gäller krav på bättre arbetsvillkor och inte har bestämts efter ett beslut av arbetsgivaren, utan av arbetstagarnas anspråk, betraktas som en ”extraordinär omständighet” i den mening som avses i artikel 5.3 i förordning nr 261/20[0]41 , eller tvärtom som en omständighet som ingår i lufttrafikföretagets normala verksamhet?

Har lufttrafikföretaget, under sådana omständigheter som dem som är aktuella i målet, en skyldighet att vidta en rättsenlig åtgärd, inbegripet när utövandet av strejkrätten har meddelats i förväg såsom lagen föreskriver, som exempelvis att underlätta flygningar med andra företag som inte påverkas av strejken?

Har det någon betydelse för frågan om huruvida en strejk som genomförs av kabinpersonalen vid ett lufttrafikföretag ska betraktas som en ”extraordinär omständighet” i den mening som avses i artikel 5.3 i förordning nr 261/20[0]4, i vilken form denna strejk avbryts, i synnerhet för det fall detta sker genom ömsesidiga eftergifter av parterna i konflikten?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 ( EUT L 46, 2004, s. 1).