Language of document :

Жалба, подадена на 29 ноември 2019 г. от PlasticsEurope срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 20 септември 2019 г. по дело T-636/17, PlasticsEurope/ECHA

(Дело C-876/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: PlasticsEurope (представители: R. Cana, E. Mullier, F. Mattioli, адвокати)

Друг страна в производството: Европейска агенция по химикалите, Френска република, ClientEarth

Искания

Жалбоподателят моли Съда:

да отмени решението на Общия съд по дело T-636/17,

да отмени решение ED/30/2017 на изпълнителния директор на ECHA от 6 юли 2017 г.,

при условията на евентуалност да върне делото на Общия съд, за да се произнесе по искането на жалбоподателя за отмяна,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски по настоящото производство и по производството пред Общия съд.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква следните основания:

1.    Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е тълкувал неправилно Регламент REACH1 и е приел, че няма изискване Агенцията да установи наличието на научно доказателство за вероятни сериозни въздействия съгласно член 57, буква е) от Регламент REACH.

2.    Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото в рамките на преценката на представените пред него доказателства и при преценката на подкрепените с тях факти. В частност Общият съд е стигнал до неправилния извод, че ECHA е установила „вероятни“ сериозни въздействия, не е разгледал въпроса дали ECHA действително е преценила данните за еквивалентна степен на безпокойство, а вместо това неправилно е потвърдил констатацията на ECHA, че този критерий е изпълнен, неправилно е отхвърлил оплакването на жалбоподателя във връзка с относимостта към случая на заключението на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), неправилно е приел, че заключението на ЕОБХ е в съответствие с решението на ECHA и е изопачил представените от страните доказателства.

3.    Общият съд е нарушил принципа на равно третиране, тъй като е третирал жалбоподателя по-малко благоприятно отколкото ECHA.

4.    Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е тълкувал неправилно член 2, параграф 8, буква б) от Регламент REACH, не е изпълнил задължението си да изложи мотиви и не е разгледал допълнителните доводи на жалбоподателя относно междинните продукти.

____________

1 Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 60, стр. 3).