Language of document :

PlasticsEurope’i 29. novembri 2019. aastal esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 20. septembri 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-636/17: PlasticsEurope versus ECHA

(kohtuasi C-876/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: PlasticsEurope (esindajad: advokaadid R. Cana, E. Mullier ja F. Mattioli)

Teised menetlusosalised: Euroopa Kemikaaliamet, Prantsuse Vabariik ja ClientEarth

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu otsus kohtuasjas T-636/17;

tühistada ECHA tegevdirektori 6. juuli 2017. aasta otsus ED/30/2017;

teise võimalusena suunata kohtuasi tagasi Üldkohtule, et viimane teeks otsuse apellandi tühistamisnõude kohta;

mõista kohtukulud, sealhulgas Üldkohtus kantud kulud välja vastustajalt.

Väited ja peamised argumendid

Apellant esitab apellatsioonkaebuse toetuseks järgmised õigusväited:

A.    Üldkohus rikkus õigusnorme, sest ta tõlgendas vääralt määrust nr 1907/20061 ning leidis, et Kemikaaliamet ei pea tõendama teaduslike andmete olemasolu tõenäolise tõsise mõju kohta määruse nr 1907/2006 artikli 57 punkti f tähenduses.

B.    Üldkohus rikkus õigusnorme, kui ta hindas talle esitatud tõendeid ning nendest tõenditest lähtuvalt faktilisi asjaolusid. Eeskätt eksis Üldkohus seeläbi, et ta: asus seisukohale, et ECHA oli tõendanud, et aine „võib“ avaldada tõsist mõju; jättis kindlaks tegemata, kas ECHA ka tegelikult hindas teavet samaväärse ohu kohta, ning tugines selle asemel ekslikult ECHA hinnangule, et see tingimus on täidetud; lükkas ekslikult tagasi apellandi väite, mis käsitles Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) järelduste olulisust käesoleva juhtumi seisukohast; järeldas ekslikult, et EFSA järeldused toetavad ECHA otsust ja on sellega samasisulised, ning moonutas poolte esitatud tõendeid.

C.    Üldkohus on rikkunud võrdse kohtlemise põhimõtet, sest ta kohtles apellanti ebasoodsamalt kui ECHAt.

D.    Üldkohus rikkus õigusnorme, sest ta tõlgendas vääralt määruse nr 1907/2006 artikli 2 lõike 8 punkti b ja rikkus tal lasuvat põhjendamiskohustust, sest ta ei võtnud seisukohta apellandi poolt esitatud ja vaheaineid käsitlevate täiendavate argumentide kohta.

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT 2006, L 396, lk 1; parandus ELT 2007, L 136, lk 3).