Language of document :

Valitus, jonka PlasticsEurope on tehnyt 29.11.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-636/17, PlasticsEurope v. ECHA, 20.9.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-876/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: PlasticsEurope (edustajat: R. Cana, E. Mullier ja F. Mattioli, avocats)

Muut osapuolet: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA), Ranskan tasavalta ja ClientEarth

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen tuomion asiassa T-636/17,

kumoaa ECHA:n pääjohtajan 6.7.2017 tekemän päätöksen ED/30/2017,

toissijaisesti palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen, jotta tämä ratkaisee valittajan kumoamiskanteen, ja

velvoittaa vastapuolen korvaamaan oikeudenkäyntikulut unionin yleisessä tuomioistuimessa aiheutuneet kulut mukaan lukien.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valituksensa tueksi valittaja vetoaa seuraaviin valitusperusteisiin:

A)    Unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen tulkitessaan REACH-asetusta1 virheellisesti ja katsoessaan, ettei ECHA:n edellytetä osoittavan, että todennäköisistä vakavista vaikutuksista on olemassa tieteellisiä todisteita REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

b)    Unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen arvioidessaan ensiksi käytettävissään olevia todisteita ja toiseksi tosiseikkoja, sellaisina kuin kyseiset todisteet niitä tukevat. Unionin yleinen tuomioistuin teki erityisesti virheen ensinnäkin katsomalla, että ECHA oli vahvistanut ”todennäköiset” vakavat vaikutukset, toiseksi, kun se ei arvioinut, oliko ECHA tosiasiallisesti arvioinut samantasoista huolta koskevia tietoja, vaan tukeutui sen sijaan virheellisesti ECHA:n väitteeseen, jonka mukaan kyseinen kriteeri oli täyttynyt, kolmanneksi, kun se virheellisesti hylkäsi valittajan kanneperusteen, joka koski Euroopan elintarviketurvallisuusviraston (EFSA) päätelmien merkitystä kyseessä olevassa asiassa, neljänneksi, kun se katsoi virheellisesti, että EFSA:n päätelmät tukevat ECHA:n päätöstä ja ovat yhdenmukaiset sen kanssa, ja viidenneksi, kun se otti osapuolten toimittamat todisteet vääristyneellä tavalla huomioon.

C)    Unionin yleinen tuomioistuin loukkasi yhdenvertaisen kohtelun periaatetta kohdellessaan valittajaa epäedullisemmin kuin ECHA:a.

D)    Unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen tulkitessaan virheellisesti REACH-asetuksen 2 artiklan 8 kohdan b alakohtaa ja laiminlöi perusteluvelvollisuutensa, kun se ei käsitellyt valittajan täydentäviä väitteitä välituotteista.

____________

1 Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18.12.2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 (EUVL 2006, L 396, s. 1, oikaisu EUVL 2007, L 136, s. 3).