Language of document :

Žalba koju je 29. studenoga 2019. podnio PlasticsEurope protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 20. rujna 2019. u predmetu T-636/17, PlasticsEurope protiv ECHA-e

(predmet C-876/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: PlasticsEurope (zastupnici: R. Cana, E. Mullier, F. Mattioli, avocats)

Druge stranke u postupku: Europska agencija za kemikalije, Francuska Republika, ClientEarth

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda u predmetu T-636/17;

poništi Odluku izvršnog direktora ECHA-e ED/30/2017 od 6. srpnja 2017.;

podredno, vrati predmet Općem sudu na ponovno odlučivanje o žaliteljevoj tužbi za poništenje;

naloži tuženiku snošenje troškova ovog postupka, uključujući troškove postupka pred Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog svojoj žalbi žalitelj ističe sljedeće žalbene razloge:

Opći je sud počinio pogrešku koja se tiče prava pogrešno protumačivši Uredbu REACH1 i utvrdivši da Agencija nije dužna dokazati postojanje znanstvenih dokaza o vjerojatnim ozbiljnim učincima na temelju članka 57. točke (f) Uredbe REACH.

Opći je sud počinio pogrešku koja se tiče prava u ocjeni dokaza kojima raspolaže te u ocjeni činjenica poduprtih tim dokazima. Točnije, Sud je pogriješio zaključivši da je ECHA utvrdila „vjerojatne” ozbiljne učinke; propustio je ispitati je li ECHA doista procijenila informacije o jednakoj razini zabrinutosti i umjesto toga se pogrešno pouzdao u ECHA-inu tvrdnju da je kriterij zadovoljen; pogriješio je odbivši žaliteljev tužbeni razlog u pogledu relevantnosti zaključaka Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) u ovom predmetu; pogriješio je zaključivši da EFSA-ini zaključci idu u prilog ECHA-inoj odluci i u skladu su s njom; iskrivio je dokaze koje su stranke podnijele.

Opći je sud povrijedio načelo jednakog postupanja postupivši prema žalitelju manje povoljno nego prema ECHA-i.

Opći je sud počinio pogrešku koja se tiče prava pogrešno protumačivši članak 2. stavak 8. točku (b) REACH uredbe i povrijedio je svoju obvezu obrazlaganja propustivši se očitovati o žaliteljevim dodatnim argumentima o intermedijerima.

____________

1 Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL 2006., L 396, str. 1.) (posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 23., str. 3.)