Language of document :

2019 m. lapkričio 29 d. PlasticsEurope pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. rugsėjo 20 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-636/17 PlasticsEurope / ECHA

(Byla C-876/19 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: PlasticsEurope, atstovaujama advokatų R. Cana, E. Mullier ir F. Mattioli

Kitos proceso šalys: Europos cheminių medžiagų agentūra, Prancūzijos Respublika, ClientEarth

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-636/17,

panaikinti 2017 m. liepos 6 d. ECHA vykdomojo direktoriaus sprendimą ED/30/2017,

subsidiariai – grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad šis priimtų sprendimą dėl apeliantės ieškinio dėl panaikinimo,

priteisti iš atsakovės pirmojoje instancijoje bylinėjimosi išlaidas, įskaitant susijusias su procesu Bendrajame Teisme.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama apeliacinį skundą apeliantė nurodo tokius pagrindus:

Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai klaidingai aiškino REACH reglamentą1 ir nusprendė, jog agentūra neprivalo įrodyti, kad esama mokslinių įrodymų dėl galimo rimto poveikio pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą.

Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai vertino turimus įrodymus ir jais pagrįstas faktines aplinkybes. Konkrečiai Bendrasis Teismas padarė klaidą, kai konstatavo, kad ECHA įrodė „galimą“ rimtą poveikį; nevertino, ar ECHA iš tikrųjų įvertino informaciją apie prilygstantį poveikį ir, užuot tą padariusi, klaidingai rėmėsi ECHA teiginiu, kad įvykdytas kriterijus; padarė klaidą, kai atmetė apeliantės ieškinio pagrindą, susijusį su Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) išvadų reikšmingumu nagrinėjamam atvejui; padarė klaidą, kai konstatavo, kad EFSA išvados pagrindžia ir atitinka ECHA sprendimą; iškraipė šalių pateiktus įrodymus.

Bendrasis Teismas pažeidė vienodo požiūrio principą, kai apeliantę vertino mažiau palankiai nei ECHA.

Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai klaidingai vertino REACH reglamento 2 straipsnio 8 dalies b punktą, ir pažeidė pareigą motyvuoti, kai nenagrinėjo apeliantės pateiktų papildomų argumentų dėl tarpinių cheminių medžiagų.

____________

1 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006, p. 1)