Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 20 września 2019 r. w sprawie T-636/17, PlasticsEurope / ECHA, wniesione w dniu 29 listopada 2019 r. przez PlasticsEurope

(Sprawa C-876/19 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: PlasticsEurope (przedstawiciele: R. Cana, E. Mullier, F. Mattioli, adwokaci)

Druga strona postępowania: Europejska Agencja Chemikaliów, Republika Francuska, ClientEarth

Żądania wnoszącego odwołanie

uchylenie wyroku Sądu w sprawie T-636/17;

stwierdzenie nieważności decyzji ED/30/2017 wydanej przez dyrektora wykonawczego ECHA z dnia 6 lipca 2017 r.;

alternatywnie – odesłanie sprawy do Sądu w celu ponownego rozpoznania skargi wnoszącego odwołanie o stwierdzenie nieważności;

obciążenie pozwanej kosztami niniejszego postępowania, w tym kosztami postępowania przed Sądem.

Zarzuty i główne argumenty

Wnoszący odwołanie uzasadnia je następującymi zarzutami:

A.    Sąd naruszył prawo poprzez błędną interpretację rozporządzenia REACH1 i uznanie, że agencja nie jest zobowiązana do wykazania istnienia naukowych dowodów prawdopodobnych poważnych skutków zgodnie z art. 57 lit. f) REACH.

B.    Sąd naruszył prawo przy ocenie dostępnych mu dowodów i przy ocenie okoliczności faktycznych popartych tymi dowodami. W szczególności Sąd błędnie stwierdził, że ECHA wykazała „prawdopodobne” poważne skutki; nie przeprowadził badania, czy ECHA faktycznie poddała ocenie informacje dotyczące równoważnych obaw, a zamiast tego błędnie oparł się na ustaleniu przyjętym przez ECHA, że kryterium to zostało spełnione; błędnie oddalił zarzut wnoszącej odwołanie dotyczący znaczenia wniosków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) dla niniejszej sprawy; błędnie stwierdził, że wnioski EFSA wspierają decyzję ECHA i są z nią spójne; wypaczył dowody przedłożone przez strony.

C.    Sąd naruszył zasadę równego traktowania, traktując wnoszącego odwołanie mniej korzystnie niż ECHA.

D.    Sąd naruszył prawo poprzez błędną interpretację art. 2 ust. 8 lit. b) rozporządzenia REACH i uchybił swemu obowiązkowi uzasadnienia poprzez nierozpatrzenie dodatkowych argumentów wnoszącej odwołanie dotyczących produktów pośrednich.

____________

1 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. 2006, L 396, s. 1).