Language of document :

Recurs introdus la 29 noiembrie 2019 de PlasticsEurope împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 20 septembrie 2019 în cauza T-636/17, PlasticsEurope/ECHA

(Cauza C-876/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: PlasticsEurope (reprezentanți: R. Cana, E. Mullier, F. Mattioli, avocați)

Celelalte părți din procedură: Agenția Europeană pentru Produse Chimice, Republica Franceză, ClientEarth

Concluziile

Recurenta solicită Tribunalului:

anularea Hotărârii Tribunalului din cauza T-636/17;

anularea deciziei ED/30/2017 a directorului executiv al ECHA din 6 iulie 2017;

cu titlu subsidiar, trimiterea cauzei la Tribunal spre rejudecarea acțiunii în anulare formulate de recurentă;

obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a celor aferente procedurii desfășurate în fața Tribunalului.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului, recurenta invocă următoarele motive:

Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin interpretarea incorectă a Regulamentului REACH1 și prin reținerea faptului că Agenția nu este obligată să demonstreze existența dovezilor științifice ale unor probabile efecte grave, în temeiul articolului 57 litera (f) din Regulamentul REACH.

Tribunalul a săvârșit o eroare de drept în aprecierea elementelor de probă aflate la dispoziția sa și în aprecierea faptelor astfel cum reies din respectivele elemente de probă. Mai precis, Tribunalul a săvârșit o eroare atunci când a concluzionat că ECHA a stabilit existența unor „probabile” efecte grave; a omis să aprecieze dacă ECHA a analizat efectiv informațiile privind nivelul de îngrijorare echivalent și s-a întemeiat în schimb în mod eronat pe afirmația ECHA că s-a îndeplinit acest criteriu; a respins în mod eronat motivul recurentei referitor la relevanța concluziilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) în speță; a concluzionat în mod eronat că concluziile EFSA susțin și sunt coerente cu decizia ECHA; a denaturat probele prezentate de părți.

Tribunalul a încălcat principiul egalității de tratament prin faptul că a tratat-o pe recurentă mai puțin favorabil decât pe ECHA.

Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin interpretarea incorectă a articolului 2 alineatul (8) litera (b) din Regulamentul REACH și și-a încălcat obligația de motivare prin faptul că nu a răspuns la argumentele suplimentare privind intermediarii formulate de recurentă.

____________

1 – Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO 2006, L 396, p. 1).