Language of document :

Odvolanie podané 29. novembra 2019: PlasticsEurope proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 20. septembra 2019 vo veci T-636/17, PlasticsEurope/ECHA

(vec C-876/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: PlasticsEurope (v zastúpení: R. Cana, E. Mullier, F. Mattioli, advokáti)

Ďalší účastníci konania: Európska chemická agentúra, Francúzska republika, ClientEarth

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-636/17,

zrušil rozhodnutie výkonného riaditeľa ECHA ED/30/2017 zo 6. júla 2017,

subsidiárne vrátil vec Všeobecnému súdu, aby rozhodol o návrhu odvolateľky na zrušenie,

uložil odporkyni povinnosť nahradiť trovy odvolacieho konania, ako aj trovy konania na Všeobecnom súde.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza tieto odvolacie dôvody:

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že podal nesprávny výklad nariadenia REACH1 a rozhodol, že ECHA nie je povinná preukázať existenciu vedeckých dôkazov o pravdepodobných závažných účinkoch podľa článku 57 písm. f) nariadenia REACH.

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia v rámci skúmania dôkazov, ktoré mal k dispozícii, ako aj skúmania skutočností, ktoré sú podporené uvedenými dôkazmi. Všeobecný súd sa konkrétne dopustil pochybenia, keď prijal záver, že ECHA preukázala existenciu „pravdepodobných“ závažných účinkov; nepreskúmal, či ECHA skutočne posúdila informácie na rovnakej úrovni obáv, pričom namiesto toho nesprávne vychádzal z tvrdenia ECHA, že uvedené kritérium bolo splnené; dopustil sa pochybenia, keď zamietol žalobný dôvod odvolateľky týkajúci sa relevantnosti záverov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) v danom prípade; dopustil sa pochybenia, keď rozhodol, že závery EFSA podporujú a sú v súlade s rozhodnutím ECHA; skreslil dôkazy predložené účastníkmi konania.

Všeobecný súd porušil zásadu rovnosti zaobchádzania tým, že s odvolateľkou zaobchádzal menej priaznivo než s ECHA.

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že podal nesprávny výklad článku 2 ods. 8 písm. b) nariadenia REACH, a porušil svoju povinnosť odôvodnenia tým, že sa nezaoberal dodatočnými tvrdeniami odvolateľky v súvislosti s medziproduktmi.

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 2006, s. 1).