Language of document :

Pritožba, ki jo je Plastics Europe vložila 29. novembra 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 20. septembra 2019 v zadevi T-636/17, Plastics Europe/ECHA

(Zadeva C-876/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Plastics Europe (zastopniki: R. Cana, E. Mullier, F. Mattioli, odvetniki)

Druge stranke v postopku: Evropska agencija za kemikalije, Francoska republika, ClientEarth

Predlog

Pritožnica Sodišču predlaga , naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča v zadevi T-636/17;

odločbo ED/30/2017 izvršnega direktorja ECH z dne 6. julija 2017 razglasi za nično;

podredno, zadevo vrne Splošnemu sodišču, da odloči o ničnostni tožbi pritožnice;

toženi stranki na prvi stopnji naloži plačilo stroškov tega postopka, vključno s stroški postopka pred Splošnim sodiščem .

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja te razloge:

A. Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je napačno razlagalo Uredbo REACH1 in ugotovilo, da Evropska agencija za kemikalije (ECHA) ni dolžna dokazati, da so možni resni učinki za zdravje ljudi znanstveno dokazani v smislu člena 57(f) Uredbe REACH.

B. Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo pri presoji dokazov, s katerimi je razpolagalo, in pri presoji dejstev, kot jih ti dokazi utemeljujejo. Zlasti je Splošno sodišče napačno presodilo, da je ECHA dokazala „verjetne“ resne učinke; opustilo preizkus, ali je ECHA dejansko ocenila informacije o enaki stopnji zaskrbljenosti in se namesto tega napačno oprlo na trditev ECHA, da je bilo to merilo izpolnjeno; storilo napako z zavrnitvijo trditve pritožnice glede upoštevnosti ugotovitev Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) za predmetno zadevo; storilo napako z ugotovitvijo, da ugotovitve EFSA utemeljujejo in so skladne z odločbo ECHA in izkrivilo dokaze, ki so jih predložile stranke.

C. Splošno sodišče je kršilo načelo enakega obravnavanja s tem, da je pritožnico obravnavalo manj ugodno kot ECHA.

D. Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo z napačno razlago člena 2(8)(b) Uredbe REACH in kršilo obveznost obrazložitve s tem, da ni obravnavalo dodatnih trditev glede intermediatov, ki jih je podala pritožnica.

____________

1 Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL 2006, L 396, str. 1).