Language of document :

Överklagande ingett den 29 november 2019 av PlasticsEurope av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 20 september 2019 i mål T-636/17, PlasticsEurope mot Echa

(Mål C-876/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: PlasticsEurope (ombud: advokaterna R. Cana, E. Mullier och F. Mattioli)

Övriga parter i målet: Europeiska kemikaliemyndigheten, Republiken Frankrike, ClientEarth

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

ogiltigförklara tribunalens dom i mål T-636/17;

ogiltigförklara beslut ED/30/2017 som Echa:s verkställande direktör fattade den 6 juli 2017;

alternativt, återförvisa målet till tribunalen för prövning av klagandenas talan om ogiltigförklaring;

    förplikta motparten att ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet kostnaderna för förfarandet i första instans.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sitt överklagande åberopar klaganden följande grunder.

A.    Tribunalen har gjort en felaktig rättslig bedömning genom att misstolka Reach1 och genom att anse att Kemikaliemyndigheten inte är skyldig att visa att det finns vetenskapliga belägg för sannolika allvarliga effekter i enlighet med artikel 57 f i förordning nr 1907/2006.

B.    Tribunalen har gjort sig skyldig till ett rättsligt fel när den bedömde de bevis som den förfogade över och de omständigheter som dessa bevis avsåg. Tribunalen hade bland annat fel när den fann att Echa hade fastställt “sannolika” allvarliga effekter. Tribunalen har inte undersökt huruvida Echa verkligen utvärderat informationen avseende den motsvarande nivån av betänkligheter, utan litade i stället felaktigt på Echa:s försäkran att denna nivå hade uppnåtts. Tribunalen har felaktigt avvisat klagandens argument avseende graden av betydelse av de slutsatser som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) dragit i det aktuella fallet. Tribunalen har gjort sig skyldig till ett rättsligt fel när den drog slutsatsen att Efsa:s slutsatser ligger i linje med Echa:s beslut. Tribunalen har misstolkat den bevisning som parterna lagt fram.

C.    Tribunalen har åsidosatt likabehandlingsprincipen genom att behandla klaganden sämre än Echa.

D.    Tribunalen har gjort sig skyldig till ett rättsligt fel när den misstolkade artikel 2.8 b i förordning nr 1907/2006 och åsidosatt motiveringsskyldigheten genom att inte uttala sig om klagandens ytterligare argument avseende mellanhänder.

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 2006, s. 1, med ändring i EUT L 136, 2007, s. 3).