Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Rejonowym w Białymstoku (Polsko) dne 13. prosince 2019 – CNP spółka z o.o. v. Gefion Insurance A/S

(Věc C-913/19)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: CNP spółka z o.o.

Žalovaná: Gefion Insurance A/S

Předběžné otázky

Musí být čl. 13 odst. 2 ve spojení s článkem 10 nařízení (EU) č. 1215/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech1 vykládán v tom smyslu, že ve sporu mezi podnikatelem, který nabyl od poškozeného pohledávku vůči pojišťovně z titulu pojištění občanskoprávní odpovědnosti, a touto pojišťovnou, není vyloučeno určení příslušnost soudu na základě čl. 7 bodu 2 nebo čl. 7 bodu 5 nařízení?

V případě kladné odpovědi na první otázku, musí být čl. 7 bod 5 nařízení (EU) č. 1215/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech vykládán v tom smyslu, že obchodní společnost vykonávající činnost v členském státě, která likviduje materiální škody v rámci povinného pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel v rámci smlouvy s pojišťovnou se sídlem v jiném členském státě, je její pobočkou, zastoupením nebo jinou provozovnou?

V případě kladné odpovědi na první otázku, musí být čl. 7 bod 2 nařízení (EU) č. 1215/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech vykládán v tom smyslu, že představuje samostatný základ příslušnosti soudu členského státu, kde došlo ke škodné události, ke kterému věřitel, který nabyl pohledávku poškozeného v rámci povinného pojištění občanskoprávní odpovědnosti, podá žalobu proti pojišťovně usazené v jiném členském státě?

____________

1 Úř. věst. 2012, L 351, s. 1