Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 13. decembrī iesniedza Sąd Rejonowy w Białymstoku (Polija) – CNP spółka z o.o./Gefion Insurance A/S

(Lieta C-913/19)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Pamatlietas puses

Prasītāja: CNP spółka z o.o.

Atbildētāja: Gefion Insurance A/S

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 1 13. panta 2. punkts, skatīts kopā ar 10. pantu, ir jāinterpretē tādējādi, ka strīdā starp uzņēmēju, kurš ir ieguvis no cietušā prasījuma tiesības pret apdrošināšanas sabiedrību, kuras izriet no civiltiesiskās apdrošināšanas, un šo apdrošināšanas sabiedrību, nav izslēgta tiesas jurisdikcijas noteikšana uz šīs regulas 7. panta 2. punkta vai 7. panta 5. punkta pamata?

Vai – ja uz pirmo jautājumu tiek sniegta apstiprinoša atbilde – Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 7. panta 5. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka komercsabiedrība, kura darbojas dalībvalstī un atlīdzina materiālo kaitējumu transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas ietvaros, rīkojoties atbilstīgi līgumam, kurš ir noslēgts ar apdrošināšanas sabiedrību ar domicilu citā dalībvalstī, ir tās filiāle, aģentūra vai cita struktūra?

Vai – ja uz pirmo jautājumu tiek sniegta apstiprinoša atbilde – Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 7. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas veido neatkarīgu jurisdikcijas noteikšanas pamatu tās dalībvalsts tiesai, kurā norisinājās kaitējumu izraisījušais notikums, un kurā kreditors, kas no cietušā ir ieguvis prasījuma tiesības, kuras izriet no civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas, ceļ prasību pret apdrošināšanas sabiedrību, kuras domicils ir citā dalībvalstī?

____________

1 OV 2012, L 351, 1. lpp.