Language of document :

Преюдициално запитване от Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona (Испания), постъпило на 26 ноември 2019  г. — LJ/INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

(Дело C-861/19)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona

Страни в главното производство

Жалбоподател: LJ

Ответник: INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

Преюдициални въпроси

Може ли да се приеме, че добавката за майчинство, уредена в член 60 от консолидирания текст на Ley General de la Seguridad Social (LGSS) (Общ закон за социалното осигуряване), одобрен с Real Decreto Legislativo 8/2015 (Кралски законодателен декрет 8/2015) представлява позитивна мярка или позитивно действие, насочени към действителна равнопоставеност между жените и мъжете по смисъла на член 157, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз?

При положителен отговор на предходния въпрос, противоречи ли на принципа на пропорционалност, с който всяко позитивно действие трябва да бъде съобразено, времевото ограничение по отношение на пенсиите, отпуснати след 1 януари 2016 г., предвидено в заключителната разпоредба от Real Decreto Legislativo 8/2015 (Кралски законодателен декрет 8/2015)?

____________