Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona (Spanien) den 26. november 2019 – LJ mod INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

(Sag C-861/19)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona

Parter i hovedsagen

Sagsøger: LJ

Sagsøgt: INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

Præjudicielle spørgsmål

1)    Kan det moderskabstillæg, der er fastsat i artikel 60 i lov om social sikring, som ændret ved kongeligt lovdekret nr. 8/2015, anses for en positiv særbehandling eller særforanstaltning, der sigter mod at opnå materiel ligestilling mellem kvinder og mænd i henhold til artikel 157, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde?

2)    Såfremt det foregående spørgsmål besvares bekræftende, er den tidsmæssige begrænsning til pensioner, der er tildelt efter den 1. januar 2016 i henhold til den afsluttende bestemmelse i kongeligt lovdekret nr. 8/2015, da i strid med proportionalitetsprincippet, som enhver særbehandling er underlagt?

____________