Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 26. novembrī iesniedza Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona (Spānija) – LJ/INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

(Lieta C-861/19)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona

Pamatlietas puses

Prasītāja: LJ

Atbildētāja: INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

Prejudiciālie jautājumi

Vai var uzskatīt, ka maternitātes piemaksa, kas regulēta 60. pantā Vispārējā likumā par sociālo nodrošinājumu (LGSS), kura konsolidētā redakcija apstiprināta ar Real Decreto Legislativo 8/2015, ir pozitīva darbība vai pasākums ar mērķi panākt Līguma par Eiropas Savienības darbību 157. panta 4. punktā garantēto patiesu līdztiesību starp sievietēm un vīriešiem?

Ja atbilde uz iepriekšējo jautājumu ir apstiprinoša, vai samērīguma principam ir pretrunā tas, ka visa pozitīvā darbība ir jāpakļauj ierobežojumam laikā – attiecinot to tikai uz pensijām, tiesības uz kurām radušās no 2016. gada 1. janvāra –, kas noteikts ar Real Decreto Legislativo 8/2015 vienīgo nobeiguma noteikumu?

____________