Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona (Španielsko) 26. novembra 2019 – LJ/INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

(vec C-861/19)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: LJ

Žalovaný: INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

Prejudiciálne otázky

Možno považovať materský príspevok upravený v článku 60 všeobecného zákona o sociálnom zabezpečení (LGSS), ktorého prepracované znenie bolo schválené kráľovským legislatívnym dekrétom č. 8/2015, za opatrenie pozitívnej diskriminácie, zamerané na dosiahnutie skutočnej rovnosti žien a mužov podľa článku 157 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie?

V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku, bráni zásada proporcionality tomu, aby akákoľvek pozitívna diskriminácia podliehala časovému obmedzeniu na dôchodky, na ktoré vznikol nárok od 1. januára 2016, stanovenému jediným záverečným ustanovením kráľovského legislatívneho dekrétu č. 8/2015?

____________