Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona (Spanien) den 26 november 2019 – LJ mot INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

(Mål C-861/19)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona

Parter i det nationella målet

Kärande: LJ

Svarande: INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

Tolkningsfrågor

Kan det moderskapstillägg som föreskrivs i artikel 60 i Ley General de la Seguridad Social (LGSS) (allmän lag om social trygghet), i dess lydelse enligt kungligt lagstiftningsdekret nr 8/2015, anses vara en positiv åtgärd eller särbehandling i syfte att säkerställa full jämställdhet mellan kvinnor och män i den mening som avses i artikel 157.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt?

För det fall föregående fråga besvaras jakande, strider den tidsmässiga begränsning som föreskrivs i den enda slutbestämmelsen i kungligt lagstiftningsdekret nr 8/2015, enligt vilken tillägget endast omfattar pensioner som betalas ut från och med den 1 januari 2016, mot proportionalitetsprincipen, som ska iakttas i fråga om all positiv särbehandling?

____________