Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polsko) dne 10. prosince 2019 – E. Sp. z o.o v. K.S.

(Věc C-904/19)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: E. Sp. z o.o

Žalovaný: K.S.

Předběžné otázky

Musí být čl. 7 odst. 1 směrnice Rady 93/13/EHC ze dne 5. dubna 1993 o zneužívajících ujednáních ve spotřebitelských smlouvách1 a její body odůvodnění dvacátý a dvacátý čtvrtý, podle nichž musí být smlouvy sepsány jasným a srozumitelným jazykem, spotřebitel musí mít fakticky možnost seznámit se se všemi podmínkami smlouvy, všechny pochybnosti by měly být vykládány v jeho prospěch a podle nichž soudy i správní orgány členských států musí mít k dispozici přiměřené a účinné prostředky, aby zabránily dalšímu používání zneužívajících ujednání ve smlouvách se spotřebiteli, ve spojení s čl. 10 odst. 1 a 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS2 a bodem 31 jejího odůvodnění vykládány v tom smyslu, že brání čl. 339 § 2 KPC vykládanému tak, že ustanovení čl. 339 § 2 KPC umožňuje vydání rozsudku pro zmeškání ve spotřebitelské věci (týkající se zaplacení spotřebitelského úvěru) také v případě, že žalobce nepředložil spotřebitelskou smlouvu (smlouvu o spotřebitelském úvěru), takže tato smlouva nebude zkoumána z hlediska potenciálně zneužívajících ujednání v ní obsažených a nebude zkontrolováno, zda smlouva obsahuje všechny zákonem požadované náležitosti, a současně že vyžaduje, aby bylo při vydání rozsudku pro zmeškání vycházeno pouze z tvrzení žalobce bez analýzy důkazů z hlediska „důvodných pochybností“ ve smyslu tohoto ustanovení?

Lze ve světle rozsudků Soudního dvora ze dne 1. října 2015, ERSTE Bank Hungary (C–32/14, EU:C:2015:637, bod 62); ze dne 10. září 2014 r, Kušionova (C–34/13, EU:C:2014:2189, bod 56); ze dne 6. října 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C–40/08, EU:C:2009:615, bod 47) vykládat ustanovení čl. 339 § 2 KPC tak, že rozsudek pro zmeškání lze vydat ve věci týkající se zaplacení spotřebitelského úvěru, v níž žalobce nepřiložil k žalobě smlouvu, a tedy bez zkoumání smlouvy z hlediska možných zneužívajících ujednání v ní obsažených a bez kontroly, zda smlouva obsahovala všechny zákonem požadované náležitosti, a pouze na základě tvrzení žalobce?

Musí být čl. 7 odst. 1 Směrnice Rady 93/13/EHC ze dne 5. dubna 1993 o zneužívajících ujednáních ve spotřebitelských smlouvách a její body odůvodnění dvacátý a dvacátý čtvrtý, podle nichž musí být smlouvy sepsány jasným a srozumitelným jazykem, spotřebitel musí mít fakticky možnost seznámit se se všemi podmínkami smlouvy, všechny pochybnosti by měly být vykládány v jeho prospěch a podle nichž soudy i správní orgány členských států musí mít k dispozici přiměřené a účinné prostředky, aby zabránily dalšímu používání zneužívajících ujednání ve smlouvách se spotřebiteli, ve spojení s čl. 10 odst. 1 a 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS a bodem 31 jejího odůvodnění vykládány v tom smyslu, že brání čl. 339 § 2 KPC vykládanému tak, že ustanovení čl. 339 § 2 KPC brání vnitrostátnímu soudu, aby zkoumal smlouvu o spotřebitelském úvěru předloženou žalobcem z pohledu možných zneužívajících ujednání v ní obsažených, a zkontroloval, zda smlouva obsahuje všechny zákonem požadované náležitosti, a zároveň že vyžaduje, aby byla pro účely rozsudku pro zmeškání zohledněna pouze tvrzení žalobce bez analýzy důkazů z hlediska „důvodných pochybností“ ve smyslu uvedeného ustanovení?

Lze ve světle rozsudků Soudního dvora ze dne 1. října 2015, ERSTE Bank Hungary (C-32/14, EU:C:2015:637, bod 62); ze dne 10. září 2014, Kušionova (C-34/13, EU:C:2014:2189, bod 56); dne 6. října 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C-40/08, EU:C:2009:615, bod 47) vykládat čl. 339 § 2 KPC tak, že rozsudek pro zmeškání lze ve spotřebitelské věci (týkající se zaplacení spotřebitelského úvěru) vydat bez zkoumání smlouvy předložené žalobcem a přiložené k žalobě z hlediska možných zneužívajících ujednání v ní obsažených a bez kontroly, zda smlouva obsahovala všechny zákonem požadované náležitosti, a pouze na základě tvrzení žalobce?

____________

1 Úř. věst. 1993, L 95, s. 29; Zvl. vyd. 15/02, s. 288.

2 Úř. věst. 2008, L 133, s. 66