Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polen) den 10. december 2019 – E. Sp. z o.o mod K.S.

(Sag C-902/19)

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Parter i hovedsagen

Sagsøger: E. Sp. z o.o

Sagsøgt: K.S.

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 7, stk. 1, i Rådets direktiv 93/13/EØF 1 af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler [...] og betragtningerne til dette direktiv [den 20. og 24. betragtning, hvorefter:] kontrakterne skal være formuleret på en klar og forståelig måde, forbrugeren skal have en reel mulighed for at gøre sig bekendt med alle vilkårene, i tvivlstilfælde gælder den fortolkning, der er mest fordelagtig for forbrugeren, [og] medlemsstaternes retsmyndigheder og administrative organer skal råde over tilstrækkelige og effektive midler til at bringe anvendelsen af urimelige vilkår i forbrugeraftaler til ophør, som omhandlet i artikel 10, stk. 1 og 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF 2 af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF [...] og 31. betragtning til dette direktiv, fortolkes således, at disse bestemmelser er til hinder for, at artikel 339, stk. 2, i den polske lov om civilproces (herefter k.p.c.) fortolkes således, at denne [polske] bestemmelse giver mulighed for, at der afsiges udeblivelsesdom i en sag [...] vedrørende tilbagebetaling af forbrugerlån [...], også hvor sagsøgeren ikke har fremlagt [...] forbrugerlånsaftalen [...], og der derfor ikke har fundet nogen undersøgelse af aftalen sted med henblik på at fastslå eventuelle urimelige vilkår indeholdt i denne aftale, hvor ingen kontrol er blevet foretaget af, om aftalen indeholder alle de elementer, der er påkrævet i henhold til lovgivningen, og hvor [den polske bestemmelse] samtidig kræver, at sagsøgerens fremstilling af de faktiske omstændigheder lægges til grund, uden at der foretages nogen analyse af, om der foreligger »rimelig tvivl« som omhandlet i denne [EU-]bestemmelse? Er det, set i lyset af Domstolens dom af 1. oktober 2015, ERSTE Bank Hungary (C–32/14, EU:C:2015:637, præmis 62), af 10. september 2014, Kušionova (C–34/13, EU:C:2014:2189, præmis 56), og af 6. oktober 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C–40/08, EU:C:2009:615, præmis 47) også muligt at fortolke artikel 339, stk. 2, k.p.c., således, at der kan afsiges udeblivelsesdom i en sag [vedrørende forbrugerlån][…], hvor sagsøgeren har undladt at vedlægge stævningen den pågældende aftale, og der derfor ikke har fundet nogen undersøgelse af aftalen sted med henblik på at fastslå eventuelle urimelige vilkår indeholdt i deri, og hvor der heller ikke er foretaget nogen kontrol af, om aftalen indeholder alle de oplysninger, der er påkrævet i henhold til lovgivningen, idet det alene er sagsøgerens fremstilling af de faktiske omstændigheder, der lægges til grund?

Skal artikel 7, stk. 1, i Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler [...] og betragtningerne til dette direktiv [den 20. og 24. betragtning, hvorefter:] kontrakterne skal være formuleret på en klar og forståelig måde, forbrugeren skal have en reel mulighed for at gøre sig bekendt med alle vilkårene, i tvivlstilfælde gælder den fortolkning, der er mest fordelagtig for forbrugeren, [og] medlemsstaternes retsmyndigheder og administrative organer skal råde over tilstrækkelige og effektive midler til at bringe anvendelsen af urimelige vilkår i forbrugeraftaler til ophør, som omhandlet i artikel 10, stk. 1 og 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF [...] og 31. betragtning til dette direktiv, fortolkes således, at disse bestemmelser er til hinder for, at bestemmelsen i artikel 339, stk. 2, k.p.c. fortolkes således, at denne bestemmelse forhindrer en national ret i at undersøge en aftale [...] vedrørende forbrugerlån, som sagsøgeren har vedlagt [...], med henblik på at fastslå, om aftalen indeholder potentielt urimelige vilkår, og i at undersøge om aftalen indeholder alle de oplysninger, der er påkrævet i henhold til lovgivningen, og samtidig kræver, at alene sagsøgerens fremstilling af de faktiske omstændigheder skal lægges til grund ved afsigelsen af en udeblivelsesdom, uden nogen analyse af beviserne med henblik på at fastslå, om der foreligger rimelig tvivl som omhandlet i den bestemmelse?

Er det, set i lyset af Domstolens dom af 1. oktober 2015, ERSTE Bank Hungary (C–32/14, EU:C:2015:637, præmis 62), af 10. september 2014, Kušionova (C–34/13, EU:C:2014:2189, præmis 56), af 6. oktober 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C–40/08, EU:C:2009:615, præmis 47) også muligt at fortolke artikel 339, stk. 2, k.p.c., således, at der kan afsiges udeblivelsesdom i en sag [vedrørende forbrugerlån][…] uden nogen undersøgelse af den aftale, sagsøgeren har fremlagt og vedlagt stævningen med henblik på at fastslå eventuelle urimelige vilkår indeholdt i deri, og hvor der heller ikke er foretaget nogen kontrol af, om aftalen indeholder alle de oplysninger, der er påkrævet i henhold til lovgivningen, idet det alene er sagsøgerens fremstilling af de faktiske omstændigheder, der lægges til grund?

____________

1     EFT 1993, L 95, s. 29.

2     EUT 2008, L 133, s. 66.