Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 10. decembrī iesniedza Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polija) – E. Sp. z o.o./K.S.

(Lieta C-904/19)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Pamatlietas puses

Prasītāja: E. Sp. z o.o.

Atbildētāja: K.S.

Prejudiciālie jautājumi

Vai Padomes Direktīvas 93/13/EEK (1993. gada 5. aprīlis) par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos 1 7. panta 1. punkts un tās divdesmitais un divdesmit ceturtais apsvērums, saskaņā ar kuriem līgumi būtu jāsastāda vienkāršā, skaidri saprotamā valodā, patērētājam būtu jādod iespēja faktiski iepazīties ar visiem noteikumiem un, ja rodas šaubas, priekšroka dodama interpretācijai, kas ir vislabvēlīgākā patērētājam, un dalībvalstu tiesu un administratīvo iestāžu rīcībā ir jābūt adekvātiem un efektīviem līdzekļiem, lai novērstu tālāku negodīgu noteikumu piemērošanu patērētāju līgumos, minēto pantu un apsvērumus aplūkojot kopsakarā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/48/EK (2008. gada 23. aprīlis) par patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ Direktīvu 87/102/EEK 2 , 10. panta 1. un 2. punktu un tās 31. apsvērumu, ir jāinterpretē tādējādi, ka tiem ir pretrunā Kodeks postępowania cywilnego (Civilprocesa kodekss, turpmāk tekstā – “KPC”) 339. panta 2. punkts, ko saprot tādējādi, ka šis 339. panta 2. punkts ļauj taisīt aizmugurisku spriedumu patērētāju lietā (par patēriņa kredīta atmaksu) arī gadījumā, ja prasītājs nav iesniedzis patērētāju līgumu (patēriņa kredītlīgumu), kā rezultātā netika pārbaudīts, vai līgums nesatur iespējami negodīgus noteikumus un vai līgums satur visus tiesību aktos noteiktos elementus, un vienlaikus liek, taisot aizmugurisku spriedumu, pamatoties tikai uz prasītāja apgalvojumiem par faktiem, neveicot pierādījumu analīzi saistībā ar “pamatotām šaubām” minētās tiesību normas izpratnē?

Vai arī, ņemot vērā Tiesas 2015. gada 1. oktobra spriedumu ERSTE Bank Hungary (C-32/14, EU:C:2015:637, 62. punkts), 2014. gada 10. septembra spriedumu Kušionova (C-34/13, EU:C:2014:2189, 56. punkts) un 2009. gada 6. oktobra spriedumu Asturcom Telecomunicaciones (C-40/08, EU:C:2009:615, 47. punkts), ir pieļaujama tāda KPC 339. panta 2. punkta interpretācija, ka ir iespējams taisīt aizmugurisku spriedumu lietā par patēriņa kredīta atmaksu, kurā prasītājs prasības pieteikumam nav pievienojis līgumu, kā rezultātā netika pārbaudīts, vai līgums nesatur iespējami negodīgus noteikumus, kā arī netika pārbaudīts, vai līgums satur visus tiesību aktos noteiktos elementus, bet tiesa pamatojās tikai uz prasītāja apgalvojumiem par faktiem?

Vai Padomes Direktīvas 93/13/EEK (1993. gada 5. aprīlis) par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos 7. panta 1. punkts un tās divdesmitais un divdesmit ceturtais apsvērums, saskaņā ar kuriem līgumi būtu jāsastāda vienkāršā, skaidri saprotamā valodā, patērētājam būtu jādod iespēja faktiski iepazīties ar visiem noteikumiem un, ja rodas šaubas, priekšroka dodama interpretācijai, kas ir vislabvēlīgākā patērētājam, un dalībvalstu tiesu un administratīvo iestāžu rīcībā ir jābūt adekvātiem un efektīviem līdzekļiem, lai novērstu tālāku negodīgu noteikumu piemērošanu patērētāju līgumos, minēto pantu un apsvērumus aplūkojot kopsakarā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/48/EK (2008. gada 23. aprīlis) par patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ Direktīvu 87/102/EEK, 10. panta 1. un 2. punktu un tās 31. apsvērumu, ir jāinterpretē tādējādi, ka tiem ir pretrunā KPC 339. panta 2. punkts, ko saprot tādējādi, ka šis 339. panta 2. punkts liedz valsts tiesai novērtēt prasītāja iesniegto patērētāju līgumu (patēriņa kredītlīgumu), lai pārbaudītu, vai līgums nesatur iespējami negodīgus noteikumus un vai līgums satur visus tiesību aktos noteiktos elementus, un vienlaikus liek, taisot aizmugurisku spriedumu, pamatoties tikai uz prasītāja apgalvojumiem, neveicot pierādījumu analīzi saistībā ar “pamatotām šaubām” minētās tiesību normas izpratnē?

Vai arī, ņemot vērā Tiesas 2015. gada 1. oktobra spriedumu ERSTE Bank Hungary (C-32/14, EU:C:2015:637, 62. punkts); 2014. gada 10. septembra spriedumu Kušionova (C-34/13, EU:C:2014:2189, 56. punkts) un 2009. gada 6. oktobra spriedumu Asturcom Telecomunicaciones (C-40/08, EU:C:2009:615, 47. punkts), ir pieļaujama tāda KPC 339. panta 2. punkta interpretācija, ka ir iespējams taisīt aizmugurisku spriedumu lietā par patēriņa kredīta atmaksu, nepārbaudot, vai līgums, ko prasītājs ir pievienojis prasības pieteikumam, nesatur iespējami negodīgus noteikumus, kā arī nepārbaudot, vai līgums satur visus tiesību aktos noteiktos elementus, bet pamatojoties tikai uz prasītāja apgalvojumiem par faktiem?

____________

1 OV 1993, L 95, 29. lpp.

2 OV 2008, L 133, 66. lpp.