Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Poľsko) 10. decembra 2019 – E. Sp. z o.o/K.S.

(vec C-904/19)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: E. Sp. z o.o.

Žalovaný: K.S.

Prejudiciálne otázky

Majú sa článok 7 ods. 1 smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách1 …, ako aj jej [dvadsiate a dvadsiate štvrté odôvodnenie, podľa ktorých] majú byť zmluvy vypracované jasne a zrozumiteľne a spotrebiteľ musí mať skutočne príležitosť oboznámiť sa so všetkými podmienkami zmluvy a akékoľvek pochybnosti sa majú vykladať v jeho prospech [a] súdy a správne orgány členských štátov musia mať k dispozícii primerané a účinné prostriedky na zabránenie ďalšieho uplatňovania nekalých podmienok v spotrebiteľských zmluvách, v spojení s článkom 10 ods. 1 a 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere, ktorou sa zrušuje smernica Rady 87/102/EHS2 … a jej odôvodnením 31 vykladať v tom zmysle, že bránia výkladu článku 339 ods. 2 k.p.c. [občiansky súdny poriadok] v tom zmysle, že ustanovenie článku 339 ods. 2 k.p.c. [občiansky súdny poriadok] umožňuje vydať rozsudok pre zmeškanie vo veci… týkajúcej sa zaplatenia spotrebiteľského úveru… tiež v prípade, ak žalobca nepredložil… zmluvu o spotrebiteľskom úvere, a v dôsledku toho nedošlo k preskúmaniu tejto zmluvy vzhľadom na prípadne nekalé podmienky obsiahnuté v zmluve, nebolo overené, či zmluva obsahuje všetky náležitosti požadované zákonom a súčasne sa vyžaduje, aby sa pri vydaní rozsudku pre zmeškanie vychádzalo len zo skutočností založených na tvrdeniach žalobcu bez preskúmania dôkazov z hľadiska prijatia „rozumných pochybností“ v zmysle tohto ustanovenia? Je so zreteľom na judikatúru Súdneho dvora z 1. októbra 2015, ERSTE Bank Hungary (C-32/14, EU:C:2015:637, bod 62), z 10. septembra 2014, Kušionova (C-34/13, EU:C:2014:2189, bod 56) a zo 6. októbra 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C-40/08, EU:C:2009:615, bod 47) možný výklad článku 339 ods. 2 k.p.c. [občiansky súdny poriadok]… v tom zmysle, že je možné vydať rozsudok pre zmeškanie vo veci [týkajúcej sa zaplatenia spotrebiteľského úveru], v ktorej žalobca nepripojil k žalobe zmluvu, a v dôsledku toho nedošlo k preskúmaniu tejto zmluvy vzhľadom na prípadne nekalé podmienky obsiahnuté v zmluve a nebolo overené, či zmluva obsahuje všetky náležitosti požadované zákonom, pričom sa vychádza výlučne zo skutkových tvrdení žalobcu?

Majú sa článok 7 ods. 1 smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách…, ako aj jej [dvadsiate a dvadsiate štvrté odôvodnenie, podľa ktorých] majú byť zmluvy vypracované jasne a zrozumiteľne a spotrebiteľ musí mať skutočne príležitosť oboznámiť sa so všetkými podmienkami zmluvy a akékoľvek pochybnosti sa majú vykladať v jeho prospech [a] súdy a správne orgány členských štátov musia mať k dispozícii primerané a účinné prostriedky na zabránenie ďalšieho uplatňovania nekalých podmienok v spotrebiteľských zmluvách, v spojení s článkom 10 ods. 1 a 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere, ktorou sa zrušuje smernica Rady 87/102/EHS… a jej odôvodnením 31, vykladať v tom zmysle, že bránia výkladu ustanovenia článku 339 ods. 2 k.p.c. [občiansky súdny poriadok] v tom zmysle, že ustanovenie článku 339 ods. 2 k.p.c. [občiansky súdny poriadok] bráni tomu, aby vnútroštátny súd preskúmal zmluvu… o spotrebiteľskom úvere predloženú žalobcom z hľadiska prípadne nekalých podmienky uvedených v zmluve, a preskúmal, či zmluva obsahuje všetky zákonom požadované náležitosti a súčasne vyžaduje, aby sa pri vydaní rozsudku pre zmeškanie vychádzalo len zo skutočností založených na tvrdeniach žalobcu bez preskúmania dôkazov z hľadiska prijatia „rozumných pochybností“ v zmysle tohto ustanovenia? Je so zreteľom na judikatúru Súdneho dvora z 1. októbra 2015, ERSTE Bank Hungary (C-32/14, EU:C:2015:637, bod 62), z 10. septembra 2014, Kušionova (C-34/13, EU:C:2014:2189, bod 56) a zo 6. októbra 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C-40/08, EU:C:2009:615, bod 47) možný tiež výklad článku 339 ods. 2 k.p.c. [občiansky súdny poriadok] v tom zmysle, že je možné vydať rozsudok pre zmeškanie vo veci [týkajúcej sa zaplatenia spotrebiteľského úveru] bez preskúmania zmluvy pripojenej žalobcom k návrhu z hľadiska prípadne nekalých podmienok obsiahnutých v zmluve a overenia, či zmluva obsahuje všetky náležitosti požadované zákonom, pričom sa vychádza výlučne zo skutkových tvrdení žalobcu?

____________

1 Ú. v. ES L 95, 1993, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288

2 Ú. v. EÚ L 133, 2008, s. 66