Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Poljska) 10. decembra 2019 – E. Sp. z o.o./K.S.

(Zadeva C-904/19)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: E. Sp. z o.o.

Tožena stranka: K.S.

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba člen 7(1) Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah1 […] ter [dvajseto in štiriindvajseto] uvodno izjavo te direktive, [v skladu s katerimi] morajo biti pogodbe sestavljene v jasnem, razumljivem jeziku, mora potrošnik imeti možnost preučiti vse pogoje in mora v dvomu prevladati razlaga, ki je za potrošnika najbolj ugodna [ter] morajo imeti sodišča ali upravni organi držav članic na voljo ustrezna in učinkovita sredstva za preprečevanje nadaljnje uporabe nepoštenih pogojev v potrošniških pogodbah, v povezavi s členom 10(1) in (2) Direktive 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS2 […] in uvodno izjavo 31 te direktive razlagati tako, da nasprotujejo členu 339(2) k.p.c., če se ga razume tako, da člen 339(2) k.p.c. izdajo zamudne sodbe v zadevi,[…] ki se nanaša na poplačilo potrošniškega kredita, […] dopušča tudi v primeru, ko tožeča stranka ni predložila […] pogodbe o potrošniškem kreditu […], zaradi česar ta pogodba ni bila preizkušena z vidika morebitnih nepoštenih pogodbenih pogojev in glede tega, ali je pogodba vsebovala vse s pravom zahtevane elemente, hkrati pa zahteva, da se pri izdaji zamudne sodbe opre zgolj na dejansko stanje, kot ga je navedla tožeča stranka, ne da bi se z vidika „utemeljenega dvoma“ v smislu tega člena preizkusilo dokaze? Ali je z vidika odločb Sodišča z dne 1. oktobra 2015, ERSTE Bank Hungary (C-32/14, EU:C:2015:637, točka 62); z dne 10. septembra 2014, Kušionova (C-34/13, EU:C:2014:2189, točka 56); z dne 6. oktobra 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C-40/08, EU:C:2009:615, točka 47) dopustna taka razlaga člena 339(2) k.p.c., da je v zadevi, [ki se nanaša na odplačilo potrošniškega kredita] […], v kateri tožeča stranka tožbi ni priložila pogodbe, možna izdaja zamudne sodbe, pri kateri ne pride do preizkusa pogodbe z vidika morebitnih nepoštenih pogodbenih pogojev in se ne opravi preizkus, ali je pogodba vsebovala vse s pravom zahtevane elemente, ampak se opre le na trditve, ki jih je tožeča stranka navedla v zvezi z dejanskim stanjem?

Ali je treba člen 7(1) Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah […] ter [dvajseto in štiriindvajseto] uvodno izjavo te direktive, [v skladu s katerimi] morajo biti pogodbe sestavljene v jasnem, razumljivem jeziku, mora potrošnik imeti možnost preučiti vse pogoje in mora v dvomu prevladati razlaga, ki je za potrošnika najbolj ugodna [ter] morajo imeti sodišča ali upravni organi držav članic na voljo ustrezna in učinkovita sredstva za preprečevanje nadaljnje uporabe nepoštenih pogojev v potrošniških pogodbah, v povezavi s členom 10(1) in (2) Direktive 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS […] in uvodno izjavo 31 te direktive razlagati tako, da nasprotujejo členu 339(2) k.p.c., če se ga razume tako, da člen 339(2) k.p.c. preprečuje to, da bi nacionalno sodišče pogodbo […] o potrošniškem kreditu, ki jo je priložila tožeča stranka […], preizkusilo z vidika morebitnih nepoštenih pogodbenih pogojev in glede tega, ali pogodba vsebuje vse s pravom zahtevane elemente, hkrati pa zahteva, da se pri izdaji zamudne sodbe opre zgolj na trditve tožeče stranke, ne da bi se z vidika „utemeljenega dvoma“ v smislu tega člena preizkusilo dokaze? Ali je z vidika odločb Sodišča z dne 1. oktobra 2015, ERSTE Bank Hungary (C-32/14, EU:C:2015:637, točka 62); z dne 10. septembra 2014, Kušionova (C-34/13, EU:C:2014:2189, točka 56); z dne 6. oktobra 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C-40/08, EU:C:2009:615, točka 47) dopustna taka razlaga člena 339(2) k.p.c., da je v zadevi, [ki se nanaša na poplačilo potrošniškega kredita] […], možna izdaja zamudne sodbe, ne da bi se pogodbo, ki jo je tožeča stranka priložila tožbi, preizkusilo z vidika morebitnih nepoštenih pogodbenih pogojev in ne da bi se preizkusilo, ali je pogodba vsebovala vse s pravom zahtevane elemente, ampak zgolj ob opiranju na trditve, ki jih je tožeča stranka navedla v zvezi z dejanskim stanjem?

____________

1 UL 1993, L 95, str. 29.

2 UL 2008, L 133, str. 66.