Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polen) den 10 december 2019 – E. Sp. z o.o mot K.S.

(Mål C-904/19)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Parter i det nationella målet

Klagande: E. Sp. z o.o

Motpart: K.S.

Tolkningsfrågor

Ska artikel 7.1 i rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal1 och skälen i detta direktiv – [tjugonde och tjugofjärde skälet, enligt vilka] avtalen ska formuleras på ett klart och begripligt språk och konsumenten ska ha en reell möjlighet att granska alla villkoren och i tveksamma fall ska den för konsumenten mest gynnsamma tolkningen gälla, och medlemsstaternas domstolar eller förvaltningsmyndigheter måste förfoga över lämpliga och effektiva medel för att förhindra fortsatt tillämpning av oskäliga villkor i konsumentavtal –, jämförda med artikel 10.1 och 10.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG2 , och skäl 31 i det direktivet, tolkas så, att de utgör hinder för en sådan bestämmelse som artikel 339.2 i Kodeks postępowania cywilnego (civilprocesslagen) (nedan kallad KPC) som förstås på så sätt att en tredskodom enligt artikel 339.2 KPC får meddelas i ett mål [utelämnas] om återbetalning av en konsumentkredit [utelämnas] även när klaganden inte har ingett konsumentkreditavtalet [utelämnas] och det följaktligen inte har prövats huruvida villkoren i avtalet eventuellt är oskäliga, det inte har undersökts om avtalet innehåller alla lagstadgade uppgifter, samtidigt som en tredskodom enligt denna bestämmelse endast får grunda sig på klagandens framställning av de faktiska omständigheterna, utan prövning av den bevisning som förebringats för att bedöma om de ger upphov till «tvivel» i den mening som avses i denna bestämmelse?

Eller är det mot bakgrund EU-domstolens dom av den 1 oktober 2015, ERSTE Bank Hungary (C–32/14, EU:C:2015:637, punkt 62), dom av den 10 september 2014, Kušionova [orig. s. 1] (C–34/13, EU:C:2014:2189, punkt 56), dom av den 6 oktober 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C–40/08, EU:C:2009:615, punkt 47), tillåtet att tolka artikel 339.2 KPC så, att en tredskodom får meddelats i ett mål [om återbetalning av en konsumentkredit] [utelämnas] i vilket klaganden inte har bifogat avtalet till ansökan, och att talan följaktligen inte har prövats mot bakgrund av avtalet för att bedöma huruvida villkoren i avtalet eventuellt är oskäliga och om avtalet innehåller alla lagstadgade uppgifter, utan enbart på grundval av klagandens framställning av de faktiska omständigheterna?

Ska artikel 7.1 i rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal [utelämnas] och skälen i detta direktiv [tjugonde och tjugofjärde skälet, enligt vilka] avtalen ska formuleras på ett klart och begripligt språk och konsumenten ska ha en reell möjlighet att granska alla villkoren och i tveksamma fall ska den för konsumenten mest gynnsamma tolkningen gälla, och medlemsstaternas domstolar eller förvaltningsmyndigheter måste förfoga över lämpliga och effektiva medel för att förhindra fortsatt tillämpning av oskäliga villkor i konsumentavtal, jämförda med artikel 10.1 och 10.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG, och skäl 31 i det direktivet tolkas så, att de utgör hinder för en sådan bestämmelse som artikel 339.2 KPC, som förstås på så sätt att den hindrar den nationella domstolen från att pröva ett avtal [om] konsumentkredit som bifogats av klaganden för att bedöma om villkoren i avtalet eventuellt är oskäliga, undersöka om avtalet innehåller alla lagstadgade uppgifter, samtidigt som en tredskodom enligt denna bestämmelse endast får grunda sig på klagandens framställning av de faktiska omständigheterna, utan prövning av den bevisning som förebringats för att bedöma om de ger upphov till ”tvivel” i den mening som avses i denna bestämmelse?

Eller är en sådan tolkning av artikel 339.2 KPC tillåten mot bakgrund EU-domstolens dom av den 1 oktober 2015, ERSTE Bank Hungary (C–32/14, EU:C:2015:637, punkt 62), dom av den 10 september 2014, Kušionova (C–34/13, EU:C:2014:2189, punkt 56), dom av den 6 oktober 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C–40/08, EU:C:2009:615, punkt 47), eftersom en tredskodom får meddelas i ett mål [om återbetalning av en konsumentkredit] [utelämnas], utan prövning av det avtal som klaganden bifogat ansökan för att bedöma om villkoren i avtalet eventuellt är oskäliga och om avtalet innehåller alla lagstadgade uppgifter, enbart på grundval av klagandens framställning av de faktiska omständigheterna?

____________

1 EGT L 95, 1993, s. 29; svensk specialutgåva: område 15 volym 12 s. 169.

2 EUT L 133, 2008, s. 66.