Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 12.12.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt rechtbank Amsterdam – Alankomaat) – Eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpano, jonka kohteena on ZB

(asia C-627/19 PPU)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Kiireellinen ennakkoratkaisumenettely – Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Eurooppalainen pidätysmääräys – Puitepäätös 2002/584/YOS – 6 artiklan 1 kohta – Pidätysmääräyksen antaneen oikeusviranomaisen käsite – Arviointiperusteet – Jäsenvaltion syyttäjäviranomaisen rangaistuksen täytäntöönpanoa varten antama eurooppalainen pidätysmääräys)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Rechtbank Amsterdam

Pääasian asianosainen

ZB

Tuomiolauselma

Eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 tehtyä neuvoston puitepäätöstä 2002/584/YOS, sellaisena kuin se on muutettuna 26.2.2009 tehdyllä neuvoston puitepäätöksellä 2009/299/YOS, on tulkittava siten, että se ei ole esteenä sellaiselle jäsenvaltion lainsäädännölle, jolla annetaan eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamista rangaistuksen täytäntöönpanoa varten koskeva toimivalta viranomaiselle, joka osallistuu lainkäyttöön kyseisessä jäsenvaltiossa mutta ei itse ole tuomioistuin, mutta jossa ei säädetä kyseisen viranomaisen tällaisen eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamisesta tekemään päätökseen kohdistuvasta erillisestä oikeussuojakeinosta.

____________

1 EUVL C 383, 11.11.2019.