Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach (Polsko) dne 4. prosince 2019 – A. v. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

(Věc C-895/19)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

Účastníci původního řízení

Žalobce: A.

Žalovaný: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Předběžná otázka

Musí být článek 167 ve spojení s článkem 178 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty1 , vykládán v tom smyslu, že brání vnitrostátním ustanovením, jež podmiňují uplatnění nároku na odpočet daně na vstupu ve stejném daňovém období, v jakém je splatná daň z plnění představujících pořízení zboží uvnitř Společenství, uvedením daně z těchto plnění v příslušném daňovém přiznání, podaném ve lhůtě (v Polsku 3 měsíců) od konce měsíce, ve kterém vznikla daňová povinnost ve vztahu k pořízenému zboží a službám?

____________

1 Úř. věst. 2006, L 347, s. 1