Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 4. decembrī iesniedza Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Polija) – A./Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

(Lieta C-895/19)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

Pamatlietas puses

Prasītāja: A.

Atbildētājs: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Prejudiciālais jautājums

Vai Padomes Direktīvas 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 1 167. pants, to aplūkojot kopā ar 178. pantu, ir jāinterpretē tādējādi, ka tas nepieļauj valsts tiesību aktus, saskaņā ar kuriem tiesības atskaitīt priekšnodokli tajā pašā taksācijas periodā, kurā ir jāmaksā maksājamais nodoklis attiecībā uz darījumiem, kuri ir saistīti ar preču iegādi Kopienas iekšienē, var tikt īstenotas tikai ar nosacījumu, ka maksājamais nodoklis par šādiem darījumiem tiek uzrādīts attiecīgā nodokļu deklarācijā, kas iesniegta prekluzīvā termiņā (Polijā 3 mēneši), skaitot pēc tā mēneša beigām, kurā ir radies pienākums maksāt nodokli par iegādātām precēm un pakalpojumiem?

____________

1 OV 2006, L 347, 1. lpp.