Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Poľsko) 4. decembra 2019 – A./Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

(vec C-895/19)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: A.

Žalovaný: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 167 v spojení s článkom 178 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty1 vykladať tak, že bráni vnútroštátnym právnym predpisom, ktoré podmieňujú uplatnenie práva na odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe v tom istom daňovom období, v ktorom je splatnou DPH v súvislosti s transakciami predstavujúcimi nadobudnutia tovarov vo vnútri Spoločenstva, a to uvedením DPH z takýchto transakcií v príslušnom daňovom vyhlásení podanom v prekluzívnej lehote (v Poľsku trojmesačnej) od konca mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť vo vzťahu k nadobudnutým tovarom a službám?

____________

1 Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.