Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Polen) den 4 december 2019 – A. mot Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

(Mål C-895/19)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

Parter i det nationella målet

Klagande: A.

Motpart: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Tolkningsfråga

Ska artikel 167 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt1 , jämförd med artikel 178 i samma direktiv, tolkas så, att den utgör hinder för nationell lagstiftning enligt vilken ett villkor för att utöva rätten att dra av ingående mervärdesskatt under samma beskattningsperiod som den då skatt skulle erläggas för transaktioner avseende gemenskapsinterna förvärv av varor, är att den skatt som ska erläggas för dessa transaktioner redovisas i den korrekta skattedeklarationen som ska inges inom den obligatoriska tidsfristen (i Polen, tre månader) efter utgången av den månad då skattskyldigheten avseende de förvärvade varorna och tjänsterna uppstod?

____________

1 EUT L 347, 2006, s.1