Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal dʼarrondissement (Luxembursko) 21. novembra 2019 – EQ/Administration de lʼEnregistrement, des Domaines et de la TVA

(vec C-846/19)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal dʼarrondissement

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: EQ

Odporca: Administration de lʼEnregistrement, des Domaines et de la TVA

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa pojem ekonomická činnosť v zmysle článku 9 ods. 1 druhého pododseku smernice 2006/112/ES1 vykladať v tom zmysle, že zahŕňa alebo vylučuje poskytovanie služieb v rámci trojstranného vzťahu, v ktorom poskytovateľa služieb poverí vykonaním týchto služieb subjekt, ktorý nie je totožný s príjemcom poskytovaných služieb?

2.    Zmení sa odpoveď na prvú otázku v závislosti od toho, či sa služby poskytujú v rámci úlohy, ktorú zverí nezávislý súdny orgán?

3.    Zmení sa odpoveď na prvú otázku v závislosti od toho, či odmenu poskytovateľovi služieb vypláca prijímateľ služieb alebo štát, ktorého orgánom je subjekt, ktorý poveril poskytovateľa služieb, aby tieto služby poskytol?

4.    Má sa pojem ekonomická činnosť v zmysle článku 9 ods. 1 druhého pododseku smernice 2006/112/ES vykladať v tom zmysle, že zahŕňa alebo vylučuje poskytovanie služieb v prípade, ak nie je odmena poskytovateľa služieb právne záväzná a jej výška v prípade, že bola priznaná, a) je súčasťou posúdenia vykonaného z prípadu na prípad, a b) vždy závisí od majetkových pomerov prijímateľa služieb, a c) sa stanovuje na základe paušálnej sumy alebo podielu z príjmov prijímateľa služieb alebo na základe poskytnutých plnení.

5.    Má sa pojem „poskytovanie služieb a dodanie tovaru úzko súvisiace so sociálnou starostlivosťou alebo činnosťou v oblasti sociálneho zabezpečenia“ podľa článku 132 ods. 1 písm. g) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty vykladať v tom zmysle, že zahŕňa alebo vylučuje plnenia poskytované v rámci systému ochrany plnoletých osôb zavedeného zákonom a podliehajúceho kontrole nezávislého súdneho orgánu?

6.    Má sa pojem „subjekt[y], ktoré […] uznáva za subjekty sociálnej povahy“ podľa článku 132 ods. 1 písm. g) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty vykladať v tom zmysle, že na účely uznania sociálnej povahy subjektu stanovuje určité požiadavky týkajúce sa formy podniku poskytovateľa služieb alebo neziskovosti, alebo dosahovania zisku činnosťami poskytovateľa služieb, alebo všeobecnejšie tak, že obmedzuje rozsah pôsobnosti oslobodenia od dane stanoveného v článku 132 ods. 1 písm. g) inými kritériami alebo podmienkami, alebo samotný výkon plnení „súvisiacich so sociálnou starostlivosťou alebo činnosťou v oblasti sociálneho zabezpečenia“ stačí na to, aby sa dotknutému subjektu priznala sociálna povaha?

7.    Má sa pojem „subjekt[y], ktoré dotknutý členský štát uznáva za subjekty sociálnej povahy“ podľa článku 132 ods. 1 písm. g) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty vykladať v tom zmysle, že vyžaduje, aby bol proces uznania založený na vopred stanovenom postupe a kritériách alebo k uznaniu môže dôjsť ad hoc prípad od prípadu, prípadne súdnym orgánom?

8.    Umožňuje zásada legitímnej dôvery, tak ako ju vykladá judikatúra Súdneho dvora Európskej únie, správnemu orgánu zodpovednému za výber DPH vyžadovať od zdaniteľnej osoby na účely DPH, aby zaplatila DPH súvisiacu s ekonomickými plneniami týkajúcimi sa obdobia, ktoré je v čase rozhodnutia správneho orgánu o vyrubení dane už ukončené, po tom, ako tento správny orgán pred týmto obdobím dlhodobo prijímal daňové priznania k DPH tejto zdaniteľnej osoby, v ktorých ekonomické plnenia rovnakej povahy neboli zahrnuté medzi zdaniteľné plnenia? Je táto možnosť správneho orgánu zodpovedného za výber DPH vymedzená určitými podmienkami?

____________

1 Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).