Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal d'arrondissement (Luksemburg) 21. novembra 2019 – EQ/Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA

(Zadeva C-846/19)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal d'arrondissement

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: EQ

Tožena stranka: Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba pojem gospodarske dejavnosti v smislu člena 9(1), drugi pododstavek, Direktive 2006/112/ES1 razlagati tako, da zajema ali da izključuje opravljanje storitev v okviru trikotnega razmerja, v katerem ponudnika storitev za njihovo opravljanje pooblasti subjekt, ki ni prejemnik opravljenih storitev?

Ali je odgovor na prvo vprašanje drugačen, če se storitve opravljajo v okviru naloge, ki jo dodeli neodvisen pravosodni organ?

Ali je odgovor na prvo vprašanje drugačen, če plačilo ponudnika storitev nosi prejemnik storitev ali če ga nosi država, katere del je subjekt, ki je ponudnika storitev pooblastil za njihovo opravljanje?

Ali je treba pojem gospodarske dejavnosti v smislu člena 9(1), drugi pododstavek, Direktive 2006/112/ES razlagati tako, da zajema ali da izključuje opravljanje storitev, če plačilo ponudnika storitev ni zakonsko obvezno in katerega višina, če je dodeljeno, (a) zahteva presojo vsakega primera posebej in (b) je vedno odvisna od premoženjskega stanja prejemnika storitev in (c) se določi na podlagi bodisi pavšalnega zneska bodisi deleža prihodkov prejemnika storitev bodisi opravljenih storitev?

Ali je treba pojem „opravljanje storitev in dobav[a] blaga, ki je tesno povezana s socialnim skrbstvom in socialnovarstvenim delom“ iz člena 132(1)(g) Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost razlagati tako, da vključuje ali da izključuje storitve, opravljene v okviru ureditve varstva polnoletnih oseb, ki je bila vzpostavljena z zakonom in nad katero nadzor izvaja neodvisen pravosodni organ?

Ali je treba pojem „organizacije, ki jih država članica priznava kot organizacije socialnega pomena“ iz člena 132(1)(g) Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost, da se prizna socialni pomen organizacije, razlagati tako, da nalaga nekatere zahteve glede na obliko delovanja ponudnika storitev ali glede na altruistični ali pridobitni cilj dejavnosti ponudnika storitev, ali splošneje tako, da z drugimi merili ali pogoji omejuje področje uporabe oprostitve iz člena 132(1)(g), ali pa zadostuje le opravljanje storitev, „povezanih s socialnim skrbstvom in socialnovarstvenim delom“, da ima zadevna organizacija socialni pomen?

Ali je treba pojem „organizacije, ki jih država članica priznava kot organizacije socialnega pomena“ iz člena 132(1)(g) Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost razlagati tako, da zahteva postopek priznanja, ki se opira na vnaprej določen postopek in merila, ali pa se lahko ad hoc priznanje podeli v vsakem primeru posebej, po potrebi s strani pravosodnega organa?

Ali načelo legitimnih pričakovanj, kot se razlaga v sodni praksi Sodišča Evropske unije, upravi, pristojni za izterjavo DDV, omogoča, da od zavezanca za DDV zahteva plačilo DDV za gospodarske transakcije, ki se nanašajo na obdobje, ki je ob izdaji davčne odločbe uprave že končano, potem ko je ta uprava v daljšem obdobju pred tem obdobjem sprejemala obračune DDV navedenega davčnega zavezanca, v katerih tovrstne gospodarske transakcije niso bile vključene med obdavčljive transakcije? Ali za to možnost uprave, pristojne za izterjavo DDV, veljajo določeni pogoji?

____________

1 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1).